EVAGRIUS PONTICUS
Various Texts on Acedia 
 

 Bored during Preaching
The Tres Riches Heures of John, Duke of Berry


Translation by Luke Dysinger, O.S.B.  (translation in public domain)


1. from the Praktikos:


 

   

12. THE demon of acedia, which is also called the noonday demon, is the most burdensome of all the demons. It besets the monk at about the fourth hour (10 am) of the morning, encircling his soul until about the eighth hour (2 pm).

   ιβʹ (12) Ὁ τῆς ἀκηδίας δαίμων͵ ὃς καὶ μεσημβρινὸς καλεῖται͵ πάντων τῶν δαιμόνων ἐστὶ βαρύτατος· καὶ ἐφίσταται μὲν τῷ μοναχῷ περὶ ὥραν τετάρτην͵ κυκλοῖ δὲ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ μέχρις ὥρας ὀγδόης.

[1] First it makes the sun seem to slow down or stop moving , so that the day appears to be fifty hours long.

Καὶ πρῶτον μὲν τὸν ἥλιον καθορᾶσθαι ποιεῖ δυσκίνητον ἢ ἀκίνητον͵ πεντηκοντάωρον τὴν ἡμέραν δεικνύς.

[2] Then it makes the monk keep looking out of his window and forces him to go bounding out of his cell to examine the sun to see how much longer it is to 3 o’clock, and to look round in all directions in case any of the brethren is there.  

 Ἔπειτα δὲ συνεχῶς ἀφορᾶν πρὸς τὰς θυρίδας καὶ τῆς κέλλης ἐκπηδᾶν ἐκβιάζεται͵ τῷ τε ἡλίῳ ἐνατενίζειν πόσον τῆς ἐνάτης ἀφέστηκε͵ καὶ περιβλέπεσθαι τῇδε κἀκεῖσε μή τις τῶν ἀδελφῶν.

[3] Then it makes him hate the place and his way of life and his manual work It makes him think that there is no charity left among the brethren; no one is going to come and visit him.

  Ἔτι δὲ μῖσος πρὸς τὸν τόπον ἐμβάλλει καὶ πρὸς τὸν βίον αὐτόν͵ καὶ πρὸς τὸ ἔργον τὸ τῶν χειρῶν· καὶ ὅτι ἐκλέλοιπε παρὰ τοῖς ἀδελφοῖς ἡ ἀγάπη καὶ οὐκ ἔστιν ὁ παρακαλῶν·

[4] If anyone has upset the monk recently, the demon throws this in too to increase his hatred

εἰ δὲ καί τις κατ΄ ἐκείνας τὰς ἡμέρας εἴη λυπήσας τὸν μοναχόν͵ καὶ τοῦτο εἰς αὔξησιν τοῦ μίσους ὁ δαίμων προστίθησιν.

[5] It makes him desire other places where he can easily find all that he needs and practice an easier, more convenient craft  After all, pleasing the Lord is not dependent on geography, the demon adds; God is to be worshipped everywhere. 

Ἄγει δὲ αὐτὸν καὶ εἰς ἐπιθυμίαν τόπων ἑτέρων ἐν οἷς ῥᾳδίως τὰ πρὸς τὴν χρείαν ἔστιν εὑρεῖν καὶ τέχνην μετελθεῖν εὐκοπωτέραν μᾶλλον καὶ προχωροῦσαν· καὶ ὡς οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ τὸ εὐαρεστεῖν τῷ Κυρίῳ προστίθησιν· πανταχοῦ γάρ͵ φησί͵ τὸ θεῖον προσκυνητόν.

[6] It joins to this the remembrance of the monk’s family and his previous way of life, and suggests to him that he still has a long time to live, raising up before his eyes a vision of how burdensome the ascetic life is. 

Συνάπτει δὲ τούτοις καὶ μνήμην τῶν οἰκείων καὶ τῆς προτέρας διαγωγῆς· καὶ χρόνον τῆς ζωῆς ὑπογράφει μακρόν͵ τοὺς τῆς ἀσκήσεως πόνους φέρων πρὸ ὀφθαλμῶν·

So, it employs, as they say, every [possible] means to move the monk to abandon his cell and give up the race. 

καὶ πᾶσαν τὸ δὴ λεγόμενον κινεῖ μηχανὴν ἵνα καταλελοιπὼς ὁ μοναχὸς τὴν κέλλαν φύγῃ τὸ στάδιον.

NO other demon follows on immediately after this one but after its struggle the soul bs taken over by a peaceful condition and by unspeakable joy

 Τούτῳ τῷ δαίμονι ἄλλος μὲν εὐθὺς δαί μων οὐχ ἕπεται· εἰρηνικὴ δέ τις κατάστασις καὶ χαρὰ ἀνεκλάλητος μετὰ τὸν ἀγῶνα τὴν ψυχὴν διαδέχεται.

 


2. from On Various Tempting Thoughts


 

 AND if, weary from our toil, a certain acedia  overtakes us we should climb up a little onto the rock of knowledge and converse with the Psalter, (cf. Ps 48:5)  plucking with the virtues the strings of knowledge:

 Εἰ δέ τις ἐκ τοῦ καμάτου καὶ ἀκηδία ἡμῖν προσγένηται͵ μικρὸν ἀναδραμόντες ἐπὶ τὴν τῆς γνώσεως πέτραν τῷ ψαλτηρίῳ προσομιλήσωμεν͵ πλήσσοντες διὰ τῶν ἀρετῶν τῆς γνώσεως τὰς χορδὰς͵

let us again tend our sheep as they pasture below Mount Sinai, so that the God of our fathers may also call to us out of the bush (cf. Exod. 3:1-6) and grant us the logoi of the signs and the wonders. (cf. Exod. 7:9, 11:9-10) βοσκήσωμεν δὲ πάλιν ὑπὸ τὸ Σιναῖον ὄρος τὰ πρόβατα͵ ἵνα ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν͵ καὶ ἡμᾶς ἐκ τῆς βάτου καλέσῃ͵ καὶ τοὺς λόγους τῶν σημείων͵ καὶ τῶν τεράτων καὶ ἡμῖν χαρίσηται. [S.C. p.212.17:32/P.G. 79.1221.11 ]

 

 

 

Antirrhetikos_Bk6_Acedia


3. from the Antirrhetikos (Chapter 6, On Acedia)
Εκτος λογος· προς λογισμους του δαιμονος της ακηδιας.


 

THE SIXTH DISCOURSE:
 
AGAINST THE DEMON of ACEDIA

[p 521] Εκτος λογος· προς λογισμους
του δαιμονος της ακηδια
ς.

 

 

  6.1. For the demonic [tempting-] thought of acedia that hates the manual labor lying before it, resolving to learn a more profitable and easier trade:

  γενες. 1. προς λοφισμος δαιμονος ακηδιας μισουντα χειρεργασιαν ην οιδε, βουλομενον δε αλλην 64αβ τεχνην μαθειν μαλλον προχωρουσαν και ευκοπωτερον

+ Gen 3:19  In the sweat of your face you shall eat your bread until you return to the earth out of which you have been taken; for you are earth, and to earth you shall return

+ Γεν 3·19 [π 523]  ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν͵ ἐξ ἧς ἐλήμφθης· ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ.

 

 

  6.2. For the [tempting-] thought that is moved by demonic acedia to slander the Abba, claiming he does not console the brothers, that he is harsh in his relations with them, and that he has no sympathy with them in their distress

  εξοδ. 2.  προς λογισμον δι' ακηδιας κινουμενον εν διαβοληι αββα προφασει ως δη τους αδελφους ου παρακαλει και σκληρος εστιν αυτοις και ουκ οικτειρει αυτους εν ταις θλιψεσιν αυτων

+ Ex 22:28.  You shall not revile God, nor speak ill of the ruler of your people.

+ Εχ 22·28 θεοὺς οὐ κακολογήσεις καὶ ἄρχοντας τοῦ λαοῦ σου οὐ κακῶς ἐρεῖς.

 

 

  6.3. For the soul that yields to the thought of acedia and imagines that without perseverance it can be filled with the fruits of true knowledge:

  αριθμ. 3.  προς ψυχην λογισμωι ακηδιας ενδιδουσαν και χωρις υπομονης καρπων της αληθειας επιγνωσεως εμπλησθησεσθαι προσδοκουσαν

+ Num 13 Through your continuous dedication you will obtain the fruits of the land.

+ Νυμ 13·21 καὶ προσκαρτερήσαντες λήμψεσθε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς.

 

 

  6.4. For the mind that on account of the [tempting-] thought of acedia inclines again towards the world and loves the things (of the world):

  δευτερον. 4.  προς διανοιαν απο λογισμων ακηδιας παλιν προς τον κοσμον κλινομενην αυτον τε και τα πραγματα αυτου αγαπωσαν ͅ64βα

+ Deu 6:4 f. Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord;  and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might.

+ Δευ 6·4  ακουε͵ Ισραηλ· κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν· καὶ ἀγα πήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου.

 

 

  6.5. For the [tempting-]thought of acedia that draws us away from reading and teaching Sacred Texts, saying that a certain holy Elder knew only twelve psalms, but was (nevertheless) pleasing to God -

  5.  προς λογισμον ακηδιας αναγνωσεως ημας και διδασκαλιας λογων πνευματικων αποσπωντα και λεγοντα· οτι δη ο δεινα γερων αγιος δωδεκα μονον ψαλμους ηιδει και ευηρεστει τωι θεωι +

+ Deu 6:6 f  And these words which I command you this day shall be upon your heart;  and you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise.

+ Δευ 6·6 φ.  καὶ ἔσται τὰ ῥήματα ταῦτα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἐν τῇ καρδίᾳ σου [καὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· 6.7]  καὶ προβιβάσεις αὐτὰ τοὺς υἱούς σου καὶ λαλήσεις ἐν αὐτοῖς καθήμενος ἐν οἴκῳ καὶ πορευόμενος ἐν ὁδῷ καὶ κοιταζόμενος καὶ διανιστάμενος·

 

 

  6.6. For the soul that takes in thoughts of acedia if the body is afflicted with a mild illness:

  6. προς ψυχην λογισμους ακηδιας υποδεχομενην οταν μικρα νοσος τωι σωματι επιτυχηι

+ Deu 7:15 15 The Lord shall remove from you all sickness; and none of the evil diseases of Egypt which you have seen, and all that you have known, will he lay upon you but he will lay them upon all who hate you.

+ Δευτ 7·15 περιελεῖ κύριος ἀπὸ σοῦ πᾶσαν μα λακίαν· καὶ πάσας νόσους Αἰγύπτου τὰς πονηράς͵ ἃς ἑώρακας καὶ ὅσα ἔγνως͵ οὐκ ἐπιθήσει ἐπὶ σὲ καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ ἐπὶ πάντας τοὺς μισοῦντάς σε.

 

 

   6.7. For the [tempting-]thought arising from acedia that yearns for its relatives and the sons of its house, and that thinks: “The demon of acedia is much too strong, and I do not have the power to escape the thoughts emanating from him and to defeat my attackers”:

  ͅ64ββ  7. προς λογισμον απο ακηδιας την τε συγγενειαν αυτου και τους υιους του οικου επιζητουντα και λογιζομενον οτι ο ακηδιας δαιμων πολυ ισχυρος και οτι δη αδυναμω των λογισμων αυτου εκπορευομενων και εμοι αντικειμενων περιγινεσθαι

+ Deu 28:7 The Lord deliver your enemies that withstand you utterly broken before your face: they shall come out against you one way, and they shall flee seven ways from before you.

+ Δευ 28·7. παραδῷ κύριος ὁ θεός σου τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ἀνθεστηκότας σοι συντετριμμέ νους πρὸ προσώπου σου· ὁδῷ μιᾷ ἐξελεύσονται πρὸς σὲ καὶ ἐν ἑπτὰ ὁδοῖς φεύξονται ἀπὸ προσώπου σου.

 

 

  6.8. For the [tempting] thought of acedia that flees from reading and rumination on spiritual Scripture, and advises that we move the Lord to teach us the Scriptures directly through His Spirit

  ιησου. 8. προς ακηδιας λογισμον την τε αναγνωσιν και την εν λογοις πνευματικοις μελετην φευγοντα συμβουλευοντα δε μοι αναπειθειν τον κυριον ινα δια του πνευματος αυτου ημας τας γραφας διδασκηι +

+ Jos 1:8  This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may be careful to do according to all that is written in it; for then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success.

+ ϑοσ 1·8  καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἡ βίβλος τοῦ νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου, καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, ἵνα συνῇς ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα· τότε εὐοδωθήσῃ καὶ εὐοδώσεις τὰς ὁδούς σου καὶ τότε συνήσεις.

 

 

  6.9. For the soul that during the time of acedia thinks and says: Why has the Lord abandoned me, so that I am tempted by the demons?  Soon they arouse our wrath against the brethren near to us; soon they cast us into sadness by urging us off to the brethren who are far from us.  But these are the tricks of the thoughts of acedia.

  κριτ. 9. προς ψυχην καιρωι ακηδιας λογιζομενην και λεγουσαν· ινα τι ουτως αφιησι με κυριος  υπο των δαιμονων πειρασθηναι, οιτινες τοτε μεν τον ημων θυμον [65] επεγειρουσι κατ´ αδελφων εγγυς οντων ημιν, τοτε δε εις λυπην ημας ριπτουσι εν τωι βιαζειν ημας και προς αδελφους μακραν αφ´ ημων· εστι δε ποροι ῾τεχνασματἀ των ακηδισς λογισμων +

+ Jud 2:20-3:2 And the Lord was very angry with Israel, and said, Since as this nation has forsaken my covenant which I commanded their fathers, and has not hearkened to my voice, therefore I will not any more cast out a man of the nations before their face, which Joshua the son of Nun left in the land. And the Lord left them, to prove Israel with them, whether they would keep the way of the Lord, to walk in it, as their fathers kept it, or not. So the Lord will leave these nations, so as not to cast them out suddenly; and he delivered them not into the hand of Joshua. And these are the nations which the Lord left to prove Israel with them, all that had not known the wars of Caanan. Only for the sake of the generations of Israel, to teach them war, only the men before them knew them not.

+ ϑυδ 2·20-3·2 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ εἶπεν Ἀνθ΄ ὧν ὅσα ἐγκατέλιπαν τὸ ἔθνος τοῦτο τὴν διαθήκην μου͵ ἣν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν͵ καὶ οὐχ ὑπήκουσαν τῆς φωνῆς μου͵ καὶ ἐγὼ οὐ προσθήσω τοῦ ἐξᾶραι ἄνδρα ἐκ προσώπου αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν͵ ὧν κατέλιπεν Ἰησοῦς καὶ ἀφῆκεν͵ τοῦ πειράσαι ἐν αὐ τοῖς τὸν Ισραηλ εἰ φυλάσσονται τὴν ὁδὸν κυρίου πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ͵ ὃν τρόπον ἐφυλάξαντο οἱ πατέρες αὐτῶν͵ ἢ οὔ. καὶ ἀφῆ κεν κύριος τὰ ἔθνη ταῦτα τοῦ μὴ ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τάχος καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὰ ἐν χειρὶ Ἰησοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ ἔθνη ἀφῆκεν Ἰησοῦς ὥστε πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ͵ πάντας τοὺς μὴ ἐγνωκότας πάντας τοὺς πολέμους Χανααν͵ πλὴν διὰ τὰς γενεὰς τῶν υἱῶν Ισραηλ τοῦ διδάξαι αὐ τοὺς πόλεμον͵ πλὴν οἱ ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν αὐτά·

 

 

  6.10. For the hardened soul, that on account of the [tempting-] thoughts of acedia wishes to shed no tears at night: for the shedding of tears is a great healing remedy against the nocturnal manifestations coming from acedia.  The prophet David wisely employed this healing remedy against his passions when he said

  ͅ65αβ Δαυιδ. 10. προς ψυχην σκληραν ου θελουσαν δακρυα χεειν εν νυκτι δια λογισμους ακηδιας· δακρυων γαρ χυσις φαρμακον μεγα των νυκτερινων οραματων των εξ ακηδιας γεννωμενων· τουτο δε το φαρμακον και Δαυιδ ο προφητης σοφως τοις αυτου παθεσι προσηγαγε λεγων

+ Ps. 6:7  I am wearied with my groaning; I shall bathe my bed every night; I shall water my couch with my tears.

+ ψ 6,7.ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου, λούσω καθ' ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσίν μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω.

 

 

  6.11. For  the Lord, concerning the [tempting-] thoughts of acedia that persist within me

  11.  εις κυριον περι λογισμων ακηδιας εν εμοι εμμειναντων

+ Ps. 24:18  Look at my humiliation and my hardship; and take away all my sins.

+ ψ 24,18.  ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον μου καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου.

 

 

  6.12. Against the thoughts of acedia that tear down my hope:

  12 προς ακηδιας λογισμους την ελπιδα μου καθαιρουντας

+ Ps. 26:13  I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of the living.

+ ψ 26,13  πιστεύω τοῦ ἰδεῖν τὰ ἀγαθὰ κυρίου ἐν γῇ ζώντων.

 

 

  6.13. For the [tempting-] thought of murmuring, arising out of acedia, that dares to remain silent even during the praise of God:

  [p 525] 13. προς λογισμον γογγυσμου απο ακηδιας γενομενον, ος και της αινεσεως κατασιωπαν τολμαι

+ Ps 33:2 My soul shall, herself, boast in the Lord: let the meek hear, and rejoice.

+ Πσ 33·2 ἐν τῷ κυρίῳ ἐπαινεσθήσεται ἡ ψυχή μου· ἀκουσάτωσαν πραεῖς καὶ εὐφρανθήτωσαν.

 

 

  6.14. For the soul that through acedia takes in [tempting-] thoughts that negate its hope by laying before it [both] how generally burdensome monastic life is, and how few there are who persevere in its practices.

  65βα 14. προς ψυχην εν ακηδιαι υποδεχομενην λογισμους της ελπιδος αυτης καταργητικους εν τωι αυτηι αποδειξαι οτι καλεπωτερα η τις μοναστικης αναστροφη και μολις τις την αυτης πολιτειαν υπομενει

+ Ps 36:3  Hope in the Lord and do good; and dwell on the land and you shall be fed with the wealth of it.

+ ψ 36,3 ἔλπισον ἐπὶ κύριον καὶ ποίει χρηστότητα καὶ κατασκήνου τὴν γῆν, καὶ ποιμανθήσῃ ἐπὶ τῷ πλούτῳ αὐτῆς·

 

 

  6.15. For the unhappy soul that suffers from acedia and seeks out other places to live:

  15 προς αθλιαν ψυχην ακηδιωσαν και αλλους τοπους αυτηι εκλεγουσαν του κατοικειν ακει

+ Ps 36:34  Wait on the Lord and keep to His way, and he shall exalt you to inherit the land; when the wicked are destroyed you shall see it.

+ ψ 36,34.  ὑπόμεινον τὸν κύριον καὶ φύλαξον τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ ὑψώσει σε τοῦ κατακληρονομῆσαι  γῆν· ἐν τῷ ἐξολεθρεύεσθαι ἁμαρτωλοὺς ὄψῃ.

 

 

  6.16. For the mind that does not believe that the [tempting-] thoughts of acedia remaining in him can disturb his state and at the time of prayer darken the holy light in his eyes.

  16. προς διανοιαν ουκ επισταμενην οτι χρονιζοντες εν αυτηι οι ακηδιας λογισμοι την  αυτης καταστασιν θορυβουσι και προσευχης καιρωι το αγιον φως εν τοις αυτης οφθαλμοις αμαυρουσιν.

   It was about this very light that we, I and the servant of God Ammonius, wished to know whence it comes: and so we asked the holy John of the Thebaid whether the nature of the intellect is [itself] luminous and thus of itself gives off this light, or whether some other [light] from without shines upon and illuminates it. 

περι δε αυτου τουτου φωτος εβουλομεθα μαθειν το ποθεν εστιν εγω και δουλος του θεου Αμμωνιος και ηρωτησαμεν τον αγιον Ιωαννην της Θηβαιδος ει δη ͅ η νοος φυσις φωτεινη εστιν τε και το φως εξ αυτου εκδιδωσιν η τι αλλο εκτοσθεν φαινεται αυτον φωτιζον· αυτος

   He answered: “Human beings are not in a position to judge this; and the nous  also cannot be illuminated while praying without the grace of God, once it is freed from the numerous and fearful enemies trying hard to destroy it.”

 δε απεκριθη λεγων ουκ εστιν ανθρωπος δυνατος τουτο διακριναι ουδε παλιν χωρις θεου χαριτος ο νους εν τηι προσευχηι φωτισθηναι δυναται πολλων και δεινων εχθρων εις την απωλειαν αυτου σπευδοντων απελευθερωθεις

+ Ps 37:11  My heart is troubled, my strength has failed me, and the light of my eyes is not with me

+ ψ 37,11  ἡ καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέν με ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστιν μετ' ἐμοῦ.

 

 

  6.17. For the soul that wants to learn whether the the soul is given over to demonic assaults if it is abandoned a little by by the holy angels

  17. προς ψυχην θελουσαν μαθειν ει αληθως τοτε η ψυχη τοις δια δαιμονων πειρασμοις παραδιδοται οταν ολιγον υπο των αγιων αγγελων εγκαταλειπηται

+ Ps 37:12  My friends and my neighbors drew up before me and stood by; and my nearest relatives stood afar off.

+ ψ 37,12.  οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν   καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν·

 

 

  6.18. For the [tempting-]thought of acedia that destroys our hope of persevering [claiming] that the Lord will never deal mercifully with us throughout the whole couse [of our lives]

  18. προς 66αα ακηδις λογισμον την ελπιδα της υπομονης ημων καταργουντα ως ου δυναμενης δια του δρομου αυτης τον κυριον αναπειθειν ωστε μεθ' ημων ελεος ποιειν

+ Ps 39.2 I persevered in persevering [waiting] for the Lord, and he has given his attention to me and listened to my petition

+ Πσ 39·2 Υπομένων ὑπέμεινα τὸν κύριον͵ καὶ προσέσχεν μοι καὶ εἰσήκουσεν τῆς δεήσεώς μου

 

 

  6.19. For the soul that imagines that tears at the time of the struggle against acedia achieve nothing, and thus does not remember that David did exactly this, saying:

  19. προς ψυχην οτι ουδεν ωφελει δακρυα καιρωι της κατα της ακηδιας μαχης οιομενην και ου μνημονευουσαν Δαυιδ αυτο τουτο ποιουντα και λεγοντα

+ Ps 41:3  My tears have become my bread by day and night, as they daily said to me, “where is your God?”

+ ψ 41.4.  ἐγενήθη μοι τὰ δάκρυά μου ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ λέγεσθαί μοι καθ' ἑκάστην ἡμέραν Ποῦ ἐστιν ὁ θεός σου;

 

 

  6.20. Against the soul that on account of acedia is downcast and filled with thoughts of sadness -

  20. προς ψυχην απο ακηδιας πεσουσαν και λογισμων λυπης πεπλησμενην

+ Ps 41:6 Why are you saddened, O my soul? and for what reason do you trouble me? Hope in God; for I will give thanks to him; he is the salvation of my countenance.

+ Πσ 41·6 ἵνα τί περίλυπος εἶ͵ ψυχή͵ καὶ ἵνα τί συνταράσσεις με; ἔλπισον ἐπὶ τὸν θεόν͵ ὅτι ἐξομολογήσομαι αὐτῷ· σωτήριον τοῦ προσώπου μου ὁ θεός μου.

 

 

  6.21. For the Lord on account of the demons of acedia, that fight against me all day long

  21. εις κυριον περι ακηδιας δαιμονος ολην την ημεραν κατ´ εμου μαχεσαμενου

+ Ps 55:2  Have mercy on me, O God, for man has trodden me down; all the day long he warring has afflicted me.

+ {ψ 55,2   Ἐλέησόν με, κύριε, ὅτι κατεπάτησέν με ἄνθρωπος, ὅλην τὴν ἡμέραν πολεμῶν ἔθλιψέν με. . 

 

 

  6.24. Against the [tempting-]thought that provokes us at the time of acedia to go to the brothers, ostensibly to be consoled by them.

  24. προς λογισμον ερεθιζοντα ημας καιρωι ακηδιας προς αδελφους ιεναι ως δη παρακληθησομενους υπ´ αυτων

+ Ps 76:3f  my soul refused to be comforted. I remembered God and rejoiced; I poured out my complaint and my soul fainted.

+ ψ 76.3 ἀπηνήνατο παρακληθῆναι ἡ ψυχή μου. 4 ἐμνήσθην τοῦ θεοῦ καὶ εὐφράνθην· ἠδολέσχησα, καὶ ὠλιγοψύχησεν τὸ πνεῦμά μου.

 

 

  6.25. Against the thought of acedia that paints for us images of a long time and a year of bitter living -. 

25. προς ακηδιας λογισμον υπογρααφοντα ημιν μακρον χρονον και ετη ζωης πικρα

+ Ps 102:15  As for man, his days are as grass; as a flower of the field, so shall he flourish

+ ψ 102,15   ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει·

 

 

  6.26. Against the thought of acedia that tries hard to get us to find another cell for our dwelling; as if the one we first occupied was completely despicable, full of dampness from which all manner of illnesses would arise:

  26. προς λογισμον ακηδιας σπευδοντα αλλην κελλην ευρειν ως κατοικητηριον ως ης κατειχε πρτης πανυ μισητης και πληρους υγροτητος εξ 66βα ης παντοιαι νοσοι

+ Ps 131:14 This is my rest for ever: here will I dwell; for I have chosen it.

+ Πσ 131·14 Αὕτη ἡ κατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος͵ ὧδε κατοικήσω͵ ὅτι ᾑρετισάμην αὐτήν·

 

 

  6.30 For the thought of acedia that accuses the brethren of having no love, and of not wanting to console the sick and exhausted:

  30. προς ακηδιας λογισμον τους αδελφους μεμφομενον ως 66ββ αγαπην ουκ εχοντας τους τε νοσηλευονψας και καμνοντας παραμυθεισθαι ου θελοντας

+ Prv 18:1. The person who wishes to separate from friends seeks excuses; but at all times he will be liable to reproach

+ Πρ. 18·1 προφάσεις ζητεῖ ἀνὴρ βουλόμενος χωρίζεσθαι ἀπὸ φίλων͵ ἐν παντὶ δὲ καιρῷ ἐπονείδιστος ἔστα

 

 

  6.32. Against the thought of acedia that holds before our eyes a prolonged old age, bitter poverty without consolation, and illness that can kill the body:

  32. προς ακηδιας λογισμον υπογραφοντα ημιν μακρον γηρας και πενιαν πικραν απαρακλητον και νοσους το σωμα αποκτειναι δυναμενας

+ Job 8:8 f. For ask of the former generation and search diligently among the race of our fathers: for we are of yesterday and know nothing, for our life upon the earth is a shadow.

+ ϑοβ 8·8 -9 ἐπερώτησον γὰρ γενεὰν πρώτην͵ ἐξιχνίασον δὲ κατὰ γένος πατέρων· χθιζοὶ γάρ ἐσμεν καὶ οὐκ οἴδαμεν͵ σκιὰ γάρ ἐστιν ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὁ βίος.

 

 

  6.38. Against the soul that beneath lingering thoughts of toil and acedia falls asleep, grows weak, and goes astray in its bitterness, whose strength is consumed through its great wickedness and whose perseverance is almost exhausted on account of the strange force of this demon; that through passionate tears and groans is like an inconsolable child:

  ιερεμ. 38 προς ψυχην υπο λογισμων καματου και ακηδιας εν αυτηι χρονιζοντων μαλακισθεισαν και ασθενησασαν και εν τηι πικριαι αυτης εκλειπουσαν, ης η ισχυς υπο της μεγαλης μοχθηριας αυτης κατεβρωθη και η υπομονη εγγυς εκλυεσθαι υπο βιας τουτου του δαιμονος αλλοιουμενης {μαινομενης̣} και εν δακρυσιν εμπαθεσι και οιμωγοις νηπιαζουσης ουσης αυτηι αρακλησεως

+ Jer 38:16. And the king swore to him, saying, As the Lord lives who gave us this life [soul], I will not slay you, nor will I give you into the hands of these men.

+ ιερ 38·16  [45:16] καὶ ὤμοσεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς λέγων Ζῇ κύριος͵ ὃς ἐποίησεν ἡμῖν τὴν ψυχὴν ταύτην͵ εἰ ἀποκτενῶ σε καὶ εἰ δώσω σε εἰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων τούτων.

 

 

  6.39. Against the [tempting-]thought of acedia that shakes our perseverance, urging us to take a brief rest to visit our homeland and family after a such prolonged [absence]:

  39. 67βα προς ακηδιας λογισμους την υπομονη ημων σαλευοντας και ημας επεγειροντος ολιγον αναπαυσασθαι και την κατοικιαν ημων και την συγγενειαν επισκεψαι δια πολλου χρονου

Jer 14:8 O Lord, you are the perseverance of Israel, and save us in time of troubles; why have you become like a sojourner on the land, or like one born in the land, yet turning aside for a resting-place?

ϑερ 14·[7] 8  ὑπομονὴ Ισραηλ͵ κύριε͵ καὶ σῴζεις ἐν καιρῷ κακῶν· ἵνα τί ἐγενήθης ὡσεὶ πάροικος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὡς αὐτόχθων ἐκκλίνων εἰς κατάλυμα;

 

 

  6.46. Against the [tempting-]thoughts of acedia that arises within us, [claiming] our relations are saying that we did not leave the world and choose monastic life because of God, but rather because of our sins or our weakness, since we lacked the strength to act courageously in worldly matters.

  68αα πραξ. 46. προς λογισμους ακηδιας εν ημιν γεγομενους ως δη των συγγενων ημων λεγοντων ημων ως ου δια θεον αφηκαμεν τον κοσμον και ειλομεθα την μοναστικην αλλ' η δια τας αμαρτιας ημων η δια την ασθενειαν ημων οτι ουκ ισχυσαμεν εν ταις του κοσμου πραγματειαις ανδριζεσθαι

+ Act 5:29  But Peter and the apostles answered, “We must obey God rather than men”.

+ Αξτ 5·29  ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν͵ Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις.

 

 

6.47. Against the [tempting-]thoughts of acedia arising from our afflictions:

  ρωμαι. 47. προς ακηδιας λογισμους απο θλιψεων ημιν συμβαινοντας

+ Rom 12:12 Rejoice in hope, patiently endure in affliction, persevere in prayer

+ Ρομ 12·12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες͵ τῇ θλίψει ὑπομέ νοντες͵ τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες͵

 

 

  6.50. For the thought of acedia that does not thank the fathers and the brethren

  68βα εφες. 50. προς λογισμους ακηδιας ουκ ευχαριστουντας τοις τε πατρασι και τοις αδελφοις

+ Eph 5:20-21- Always and for everything giving thanks in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father. Be subject to one another out of reverence for Christ.

Eph 5.20-21 εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί͵  ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ.

 

 

6.52. For the [tempting-] thoughts of the soul  that is moved by acedia and resoves to abandon the straight path to holiness and its dwelling place:

  εβραι. 52. προς λογισμους ψυχης υπ'ακηδιας κινουμενους και την αγιαν κατορθωματων οδιν και τον τοπον της κατοικιας αφιεναι βουλομενους

+ Heb 10:36-37 For you have need of perseverance, so that you may do the will of God and receive what is promised.

+ Ηεβ 10·36-37 ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν.

 

 

6.55. Against the [tempting-] thoughts of acedia that arouse anger against the holy fathers, as if they lacked compassion and were not committed to comforting the brothers. When afflicted [hardened] by such thoughts, [the brothers] do not wish to be subject to [the fathers].

  55. προς αδηδιας λοφισμους κατα των αγιων πατερων θυμουμενους ως ασπλαγχνων και τους αδελφους παρακαλειν ου βουλομενων· δια τουτο 69αα και αυτοι οι λογισμοι προς αυτους θλιβομενοι {σκληρυνομενοι} ου θελουσιν αυτοις υποταττεσθαι

+ Heb 13:17 Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls, since they will have to render an account. Do this so that they may do what they have to do with joy and without complaint, for the latter profits you nothing.

+ Ηεβ 13·17 Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε͵ αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀπο δώσοντες͵ ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενά ζοντες͵ ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

 

 

6.56. Against the [tempting-] thought that casts the soul into gloom, suggesting that the spirit of acedia will remain in it, worsening its state.

  ιακων. 56. προς λογισμον ψυχης λυπηρον οτι ακηδιας πνευμα εν αυτηι εμμενει και την καταστασιν αυτης μεταλλοιοι

+ Jam 1:2-4 Regard it as every kind of joy, my brothers, whenever you experience various trials, realizing as you do that the testing of your faith brings about perseverence. And let perseverence work to full effect in order that you may be perfect and whole, and in no way deficient

ιακων. 1,2-4 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε͵ ἀδελφοί μου͵ ὅταν πει ρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις͵ γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν· ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω͵ ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι͵ ἐν μηδενὶ λειπόμενοι.

 

 

6.57. For the mind oppressed on all sides by the [tempting-]thought of acedia, sometimes driven away from places by anger; and at other times forced to fantasize [literally “dragged by the throat to”] places near the brethren, or its relatives, or the secular world which has so often  shown it contempt and humiliation.

  ιακων. 57. προς διανοιαν υπο λογισμου ακηδιας πανταχοθεν τυπτομενην τοτε μεν απο θυμου απο των τοπων δισωομενην, τοτε δε εις αλλους ͅ69αβ παρ' αδελφοις τοπους υπο φαρυγγος ελκομενην η προς τους συγγενεις αυτης η προς τον κοσμον ος πολλακις αυτην ητιμασε και εταπεινωσεν

+ Jam 1:12 Blessed is the man who perseveres through temptation, for when he has stood the test he will receive the crown of life which God has promised to those who love him.

+ ϑαμ 1·Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν͵ ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς͵ ὃν ἐπηγ γείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.

 

 

 

 


This Webpage was created for a workshop held at Saint Andrew's Abbey, Valyermo, California in 2003....x....   “”.