EVAGRIUS PONTICUS
Various Texts on the
Healing of Anger
(Thumos)

 

 Betrayal in the Garden
 
The Murthy Hours


Adapted from: Psalmody and Prayer in the Writings of Evagrius Ponticus,
Luke Dysinger, O.S.B.  (Oxford University Press, 2005)


EVAGRIUS believed that one of the principal tasks of the Christian ascetic is the proper use of thumos/θυμός , indignation - the energy of the thumikon/θυμικόν, or irascible faculty of the soul.  Indeed, he believed that psalmody, one of the chief occupations of the Christian ascetic, has the power to calm misdirected or excessive thumos. For the Christian ascetic, anger (orgē/ὀργή), indignation (thumos/θυμός), and even hatred (misos/μῖσος) are not merely passions to be extinguished: they describe a psychic power which is frequently present in excess or misdirected, but which plays an important role in spiritual life. Evagrius employs these three terms to describe the action of the thumikon/θυμικόν, the spiritual wellspring of the soul’s ability to respond to threat, which since Plato had been associated with feelings in the chest and with the heart.

IN the Praktikos Evagrius incorporates elements from a variety of classical sources into his own definition of anger:

   

11. Anger (orgē) is the sharpest passion. It is said to be a boiling up and movement of indignation (thumos) against a wrongdoer or a presumed wrongdoer : […] Then sometimes it is lingering and is changed into rancor (mēnis).

ια'.Ἡ ὀργὴ πάθος ἐστὶν ὀξύτατον· θυμοῦ γὰρ λέγεται ζέσις καὶ κίνησις κατὰ του ἠδικηκότος ἢ δοκοῦντος ἠδικηκέναι· […]Ἐστι δὲ ὅτε χρονίζουσα καὶ μεταβαλλομένη εἰς μῆνιν,

SC 171, p. 516-518

HERE Evagrius follows the physician Galen’s definition, stating that it is thumos which boils, rather than orgē/ὀργή, as Aristotle claimed. For Evagrius orgē/ὀργή is a species of boiling, moving thumos. Like Aristotle, however, Evagrius offers a twofold definition: anger is both an inwardly-sensed boiling up (zesis/ζέσις) of indignation and an outward movement (kinēsis/κίνησις) directed against a perceived wrong. This definition of anger recurs throughout Evagrius’ writings.

THE role of psalmody in calming or healing thumos when it begins to ‘boil’ and ‘move’ contrary to nature is best appreciated in light of Evagrius’ conviction that the struggle with anger lasts until death. Whereas gluttony and lust, the ‘passions of the body’ predominate during the early years of spiritual growth, the inner struggle against misdirected anger (thumos) is one of the ‘passions of the soul’)[3] is a particular characteristic of those who are more advanced. Thus Evagrius advises the gnostikos:

   

31. Exhort the elders to mastery of anger (thumos) and the young to mastery of the stomach. For against the former strive the demons of the soul, and against the latter, for the most part, those of the body.

λα´ Γέροντας μὲν θυμοῦ, τοὺς δὲ νέους γαστρὸς κρατεῖν παρακάλει· τοὺς μὲν γὰρ οἱ ψυχιχοί, τοὺς δὲ ἐπὶ πλεῖστον οἱ σωματικοὶ διαμάχονται δαίμονες.

Gnostikos 31
SC 356, p. 146.

HE particularly emphasizes the importance of aorgēsia/ ἀοργησία, ‘freedom from anger’ for the gnostikos, the Christian who is firm in his ascetical practice and is growing in his capacity for contemplation:

   

5. All virtues clear the road before the gnostikos; but above all else the freedom from anger (orgē). Indeed, one who has touched knowledge yet is easily moved to anger is like a man who tears himself in the eye with a metal stylus.

ε´ Πᾶσαι τῷ γνωστικῷ ὁδοποιοῦσιν αἱ ἀρεταί· ὑπὲρ δὲ πάσας ἡ ἀοργησία.Ὁ γὰρ γνώσεως ἐφαψάμενος καὶ πρὸς ὀργὴν ῥᾳδίως κινούμενος, ὅμοιός ἐστι τῷ σιδηρᾷ περόνῃ τοὺς ἑαυτοῦ ὀφθαλμους κατανύττοντι.

Gnostikos 5, SC 356, p. 92

IN in the same work Evagrius expostulates: ‘If only the gnostikos could, at the time when he explicates [the Scriptures], be free from anger, hatred, sadness, bodily suffering and anxieties!’[6] In two chapters of the Praktikos Evagrius explains that the chanting of psalms helps to calm the inner boiling or churning of thumos. In chapter 71 he writes:

   

71. The demonic songs move our desire and throw the soul into shameful fantasies. But ‘psalms and hymns and spiritual songs’ (Eph 5:19) summon the intellect to continuous memory of virtue by cooling our boiling indignation (thumos) and by quenching our desires.

οα´. Αἱ μὲν δαιμονιώδεις ᾠδαι τὴν ἐπιθυμίαν ἡμῶν κινοῦσι, καὶ εἰς αἰσχρὰς τὴν ψυχὴν φαντασίας ἐμβάλλουσιν· οἱ δὲ ψαλμοὶ καὶ ὕμνοι καὶ αἱ πνευματικαὶ ὠδαὶ εἰς μνὴμην ἀεὶ τῆς ἀρετῆς τὸν νοῦν προκαλοῦνται, περιζέοντα τὸν θυμὸν ἡμῶν καταψύχοντες καὶ τὰς ἐπιθυμιας μαραίνοντες.

Praktikos 71, SC 171, p. 658

IN chapter 15 he uses kukaō/κυκάω ‘to stir or churn’ rather than zeō/ ζέω to describe frothing thumos, but the meaning is the same:

   

15. the wandering intellect is stabilized by reading, vigils and prayer. Burning desire is quenched by hunger, toil, and solitude. Churning indignation (thumos) is calmed by the singing of Psalms, by patient endurance and mercy.

ιε´. Νοῦν μεν πλανώμενον ἵστησιν ἀναγνωσις καὶ ἀγρυπνία και προσευχή· ἐπιθυμίαν δὲ ἐκφλογουμένην μαραίνει πεῖνα καὶ κόπος καὶ ἀναχώρησις· θυμὸν δὲ καταπαύει κυκώμενον ψαλμῳδία καὶ μακροθυμία καὶ ἔλεος·

Praktikos 15, SC 171, p. 537.

THE third text is very similar to the preceding one and is found in Evagrius’ Institutio ad Monachos; here, however, thumos is characterized as ‘attacking’, or even ‘laying waste:’

   

The wandering nous is gathered [back] through reading the divine oracles, and [through] vigil[s] with prayer. The [violent] inrush of indignation (thumos) is quieted by patience and psalmody.

Πλανώμενον νοῦν συστέλλει ἀνάγνωσις λογίων Θεοῦ, καὶ ἀγρυπνία μετὰ προσευχῆς. Θυμοῦ δὲ καταδρομὴν, καταπραΰνει μακροθυμία, καὶ ψαλμῳδία.[9]

Institutio seu paraenesis ad monachos, PG 79.1236.

IN two other places Evagrius mentions the effect of psalmody on indignation, but he does not specify which part of thumos he considers to be affected. In Ad monachos he writes: ‘The indignation (thumos) of the one singing psalms is quieted,’ (Ψάλλοντος ἡσυχάζει θυμὸς).[10] In Malignis cogitationibus the hermit is advised to ‘to keep the heart completely guarded, quieting indignation (thumos) with gentleness and psalms,’ (πάσῃ φυλακῇ τηρεῖν τὴν καρδίαν, πραΰτι μὲν καὶ ψαλμοῖς τὸν θυμὸν καταπαύοντας).[11]

GIVEN his interest in physiological explanations it is not surprising that Evagrius attempts to explain the underlying means by which psalmody affects the body. In the fourth chapter of Antirrhetikos Evagrius recommends specific scripture verses for those who are tempted by gloominess and dejection, and he invokes King David as an example of one who made use of the power of psalmody to change human physiology:

 

4.22. For the [tempting] thought that does not realize that singing the psalms changes the temperament of the body and drives away the demon touching one on the back and cutting at the nerves and troubling every part of the body: And whenever the evil spirit was upon Saul, David took the lyre, and played it with his hand, and Saul was refreshed, and was well, and the evil spirit departed from him. (1Sam. 16:23) [12]

EVAGRIUS here claims that singing the psalms (literally ‘singing joined with the psalms’[13]) changes the κρᾶσις,[14] that is the complex and delicate balance of humors thought to be responsible for health and illness. In Praktikos 69-71 Evagrius suggests that ‘undistracted’ psalmody contributes to the establishment of a new krasis/κρᾶσις, an anakrasis/ ἀνάκρασις, a commingling or ‘complete blending’[15] of the self with the virtues.

IN claiming that singing the psalms could have a beneficial effect on the temperament of the body Evagrius articulates a tradition at least as old as Plato. In Timaeus Plato claims that music ‘adapted to the sound of the voice’ was given by the muses for the sake of harmonia/ἁρμονία). The true purpose of music does not lie in its common use to ‘provoke irrational pleasure’, but rather in its power to restore order and harmony in the soul afflicted with disharmony (ἀνάρμοστον).[16] The restoration of interior harmony enables the soul to more easily perceive that celestial harmony of which the soul is herself a reflection.[17] Not all types of music are suitable for this purpose. In book 3 of the Republic Plato explains that only song or chanting, that is music which accompanies and highlights speech, will do; unaccompanied instrumental solos are to be banned, as should certain ‘inappropriate’ instruments, modes, and rhythms.[18] And in Book 4 Plato describes the particular power of music (‘harmony and rhythm’) to quiet and regulate the θυμοειδής, the ‘high-spirited’ or irascible part of the soul. He recommends a mixture of music and gymnastics in order to maintain harmony between the logistikon and the thumikon, nourishing the former with beautiful words while ‘relaxing, soothing, and taming’ the latter with harmony and rhythm.[19]

ARISTOTLE agreed with Plato that melody and rhythm have the ability to create inner ‘simulations’ (homiōmata/ὁμοιώματα) of virtues and vices, thus ‘changing our souls by our listening to them’.[20] However he believed Plato had been too severe in his wholesale proscription of certain modes and musical instruments.[21] Aristotle was less opposed than Plato to the use of unaccompanied instrumental solos and he believed that even those melodies which excite some individuals to religious frenzy can have a restorative healing and purging effect.[22] Belief in the therapeutic value of music is later attested by Galen, who recommends the prescription of ‘music therapy’ to certain classes of patients, the music being suitably adapted to the temperament of each.[23] Thus through Plato’s influence music came to be regarded as a valuable therapeutic modality, particularly useful for calming thumos.

THE antecedents of Evagrius’ remedies for the logistikon/ λογιστικόν and thumikon/ θυμικόν are clearly to be found in Plato’s recommendation in Book 3 of the Republic. For the soul’s highest principle Plato suggests ‘beautiful words and teaching’ (λόγοις τε καλοῖς καὶ μαθήμασιν), while Evagrius recommends reading the divine oracles (ἀνάγνωσις λογίων Θεοῦ): for soothing of thumos Plato counsels harmony and rhythm, for which Evagrius recommends psalmody. Thus in recommending psalmody as a therapeutic remedy Evagrius articulates an ancient philosophical and medical tradition which had become almost commonplace among Christian theologians.[24]

THE reason Evagrius describes both the degeneration and the healing of thumos in such detail is that thumos is not simply an evil which ought to be extinguished; it is, rather, an essential weapon in the spiritual arsenal which must be properly controlled and employed against the enemy:

   

10. Our hatred against demons greatly contributes to [our] salvation and is helpful for [our] practice of virtue […] and the soul returns again to primordial hatred, learning to say to the Lord as did David: I hate them with perfect hatred: they have become my enemies. (Ps.138:22).

10. Πάνυ τὸ μῖσος τὸ κατὰ δαιμόνων ἡμιν πρὸς σωτηρίαν συμβάλλεται, καὶ πρὸς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς ἐστιν ἐπιτήδειον· […] καὶ πάλιν ἡ ψυχὴ πρὸς τὸ ἀρχέτυπον μῖσος ἐπανατρέχει διδασκομένη πρὸς τὸν Κύριον λέγειν, κατὰ τὸν Δαυὶδ, το «τέλειον μῖσος ἐμίσουν αὐτοὺς, εἰς ἐχθροὺς ἐγενοντό μοι.»

Var. Tempt.Thoughts. 10,
SC 438, pp. 184-186.

THE demons chiefly tempt human beings to direct the energy of thumos ‘contrary to nature’ against other human beings, rather than ‘in accordance with nature’ against temptations and the demons themselves. In explaining the proper use of anger ‘according to nature’ in this passage from Malignis cogitationibus Evagrius does not hesitate to employ the word ‘hatred’ (misos/μῖσος) to describe what should be directed against the demons. The delicate task of distinguishing between the demonic enemy and the enemy’s human dupes is greatly facilitated by familiarity with passages from the scriptures which can be employed to confound the former and convert the latter. In Evagrius’ model of spiritual life this comprises in large measure the art of antirrhesis, or contradiction of the logismos with an appropriate verse from the Scriptures.


[1] Liddell and Scott, Greek-English Lexicon, pp. 753 and 755.

[2] Galen, De placitis Hippocratis et Platonis 4.8.73-74: οἱ δὲ μετ' αὐτὸν φιλόσοφοι καὶ ὁρισμὸν τοῦτον ἐποιήσαντο τοῦ θυμοῦ, ζέσιν εἶναι φάσκοντες αὐτὸν τοῦ κατὰ τὴν καρδίαν θερμοῦ.

[3] Evagrius, Praktikos 36, SC 171, p. 582: Οἱ μὲν τῶν ψυχικῶν προεστῶτες παθῶν ἄχρι θανάτου προσκαρτεροῦσιν· οἱ δὲ τὼν σωματικῶν θᾶττον ὑποχωροῦσιν.

[4] Evagrius, Gnostikos 31, SC 356, p. 146.

[5] Evagrius, Gnostikos 5, SC 356, p. 92

[6] Evagrius, Gnostikos 10, SC 356, p. 102. The original Greek is lost, and the Syriac and Armenian versions are discordant. A. and C. Guillaumont believe the passage begins with εἴθε or εἰ, suggesting the optative translation given above (SC 356, pp. 102-103, n. 10), Frankenberg, p. 547, thought the passage represents an exhortation, and offers the following retroversion: εννοειτω ο γνωστικος ει καιρωι οτε εξηγειται ελευθερος εστι οργης και κοτου και λυπης και παθων σωματικων και μεριμνης, (‘Let the gnostikos consider whether he is free […] ‘). In any case, Evagrius here recommends that the gnostikos strive to be free of passions arising from thumos while teaching or explicating texts. That the last term should be ‘anxieties concerning the body’ rather than ‘bodily suffering and anxieties’ is suggested by a parallel passage in which Evagrius praises the nous ‘purified from anger, [from] brooding on wrongdoing, and [from] bodily concerns,’ (καθαιρόμενος ἀπὸ ὀργῆς καὶ μνησικακίας καὶ φροντίδος σωματικῆς), Institutio ad monachos 23, Muyldermans, p. 202.

[7] Evagrius, Praktikos 71, SC 171, p. 658.

[8] Evagrius, Praktikos 15, SC 171, p. 537.

[9] Evagrius, Institutio seu paraenesis ad monachos, PG 79.1236.

[10] Evagrius, Ad monachos 98, Gressman, p. 161.

[11] Evagrius, Mal. cog. 26, SC 438, pp. 248-250.

[12] Evagrius, Antirrhetikos IV.22, Frankenberg, p. 505.

[13] Frankenberg (p. 505) suggests the retroversion: μελος κολλωμενος τοις ψαλμοις.

[14] The Syriac noun Frankenberg translates as krasis/κρᾶσις is literally ‘a mixing, blending, due proportion’; usually equivalent to the Greek κρᾶσις or σύγκρασις: J. Payne Smith, Compendious Syriac Dictionary, p. 279.

[15] Lampe, Patristic Greek Lexicon, p. 105: ‘interpenetration of sensible and intelligible things in creation; union of human and divine natures in Christ; union of Christ with Holy Spirit; Eucharistic union of human body and Eucharistic elements’.

[16] Plato, Timaeus 47c-d: ὅσον τ' αὖ μουσικῆς φωνῇ χρήσιμον πρὸς ἀκοὴν ἕνεκα ἁρμονίας ἐστὶ δοθέν. ἡ δὲ ἁρμονία [] τῷ μετὰ νοῦ προσχρωμένῳ Μούσαις οὐκ ἐφ' ἡδονὴν ἄλογον καθάπερ νῦν εἶναι δοκεῖ χρήσιμος, ἀλλ' ἐπὶ τὴν γεγονυῖαν ἐν ἡμῖν ἀνάρμοστον ψυχῆς περίοδον εἰς κατακόσμησιν καὶ συμφωνίαν ἑαυτῇ σύμμαχος ὑπὸ Μουσῶν δέδοται.

[17] Plato, Timaeus 90C-D.

[18] Plato, Republic 3.398-400.

[19] Plato, Republic 4.441e-442a.:ρ' οὖν οὐχ, ὥσπερ ἐλέγομεν, μουσικῆς καὶ γυμναστικῆς κρᾶσις σύμφωνα αὐτὰ ποιήσει, τὸ μὲν ἐπιτείνουσα καὶ τρέφουσα λόγοις τε καλοῖς καὶ μαθήμασιν, τὸ δὲ ἀνιεῖσα παραμυθουμένη, ἡμεροῦσα ἁρμονίᾳ τε καὶ ῥυθμῷ;

[20] Aristotle, Politics 1340a, li.18: μεταβάλλομεν γὰρ τὴν ψυχὴν ἀκροώμενοι τοιούτων.

[21] Aristotle, Politics 1341b, li. 32 - 1342b, li. 17.

[22] Aristotle, Politics 1342a, li. 10-11: καθισταμένους ὥσπερ ἰατρείας τυχόντας καὶ καθάρσεως.

[23] Galen, De placitis Hippocratis et Platonis V. 6.20: ‘We shall prescribe for some persons a regimen of rhythms and scales (modes) and exercises of such and such a sort, and for others another sort, as Plato taught us. We shall rear the dull and heavy and spiritless in high pitched rhythms and in scales (modes) that move the soul forcibly and in exercises of the same kind; and we shall rear those who are too highspirited and who rush about too madly in the opposite kind,’ (τοὺς μὲν γὰρ ἐν τοιοῖσδε ῥυθμοῖς ἅμα καὶ ἁρμονίαις καὶ ἐπιτηδεύμασι, τοὺς δὲ ἐν τοιοῖσδε διαιτᾶσθαι κελεύσομεν, ὥσπερ ὁ Πλάτων ἡμᾶς ἐδίδαξε, τοὺς μὲν ἀμβλεῖς καὶ νωθροὺς καὶ ἀθύμους ἔν τε τοῖς ὀρθίοις ῥυθμοῖς καὶ ταῖς κινούσαις ἰσχυρῶς τὴν ψυχὴν ἁρμονίαις καὶ τοῖς τοιούτοις ἐπιτηδεύμασι τρέφοντες, τοὺς δὲ θυμικωτέρους καὶ μανικώτερον ᾄττοντας ἐν ταῖς ἐναντίαις), tr. P. De Lacey, Galen. On the Doctrines of Hippocrates and Plato.

[24] Athanasius writes in the Letter to Marcellinus that psalmody ‘smooths away that which is disturbed and rough and disorderly [in the soul], healing that which saddens us.’ Athanasius, Letter to Marcellinus, PG 27.40-41: Οὕτως τὸ μὲν ἐν αὐτῇ ταραχῶδες καὶ τραχὺ καὶ ἄτακτον ἐξομαλίζεται· τὸ δὲ λυποῦν θεραπεύεται, ψαλλόντων ἡμῶν. The example of King David’s cure of Saul’s madness had long been used as a recommendation of psalmody: e.g. Clement of Alexandria, Protrepticus 1.5.3-7; Basil of Caesarea, Letter 140.7:( Exhortation to Youths); Gregory of Nyssa, On the Inscriptions of the Psalms 1.3.24.

[25] Evagrius, Mal. cog. 10, SC 438, pp. 184-186.

 

 

 


This Webpage was created for a workshop held at Saint Andrew's Abbey, Valyermo, California in 2003....x....   “”.