PLOTINUS (205-270)
Enneads I, IV, and V
(edited by his anti-Christian disciple, Porphyry)

  Plotinus,  Enneades , ed.P. Henry & H.-R. Schwyzer,  Plotini opera, 3 vols. (Leiden, Brill, 1:1951; 2:1959; 3:1973):  TLG 2000.1.3 20. English translation: Plotinus, The Enneads, tr. S. MacKenna, rev. B. S. Page, (London, Faber, 1969).

 

(I, 6, 8-9)

 

LET us flee then to the beloved Fatherland”: this is the soundest counsel. But what is this flight? How are we to gain the open sea? For Odysseus is surely a parable to us when he commands the flight from the sorceries of Circe or Calypso - not content to linger for all the pleasure offered to his eyes and all the delight of sense filling his days.

< Φεύγωμεν > δὴ < φίλην ἐς πατρίδα >, ἀληθέστερον ἄν τις παρακελεύοιτο. Τίς οὖν ἡ φυγὴ καὶ πῶς;Ἀναξόμεθα οἷον ἀπὸ μάγου Κίρκης φησὶν ἢ ΚαλυψοῦςὈδυσσεὺς αἰνιττόμενος, δοκεῖ μοι, μεῖναι οὐκ ἀρεσθείς, καίτοι ἔχων ἡδονὰς δι' ὀμμάτων καὶ κάλλει πολλῷ αἰσθητῷ συνών.

   The Fatherland is for us [that] place from which we have come: and the Father is There.

Πατρὶς δὴ ἡμῖν, ὅθεν παρήλθομεν, καὶ πατὴρ ἐκεῖ.

   What then is our course, what the manner of our flight? This is not a journey for the feet; the feet bring us only from land to land; nor need you think of coach or ship to carry you away; all this order of things you must set aside and refuse to see: you must close the eyes and call instead upon another vision which is to be waked within you, a vision, the birth-right of all, which few turn to use.

Τίς οὖν ὁ στόλος καὶ ἡ φυγή; Οὐ ποσὶ δεῖ διανύσαι· πανταχοῦ γὰρ φέρουσι πόδες ἐπὶ γῆν ἄλλην ἀπ' ἄλλης· οὐδέ σε δεῖ ἵππων ὄχημα ἤ τι θαλάττιον παρασκευάσαι, ἀλλὰ ταῦτα πάντα ἀφεῖναι δεῖ καὶ μὴ βλέπειν, ἀλλ' οἷον μύσαντα ὄψιν ἄλλην ἀλλάξασθαι καὶ ἀνεγεῖραι, ἣν ἔχει μὲν πᾶς, χρῶνται δὲ ὀλίγοι.
   

NOTE HOW THIS TEXT IS USED BY AMBROSE in de Isaac:

 

Let us flee therefore to our real, true fatherland. There is our fatherland and there is our Father, by whom we have been created, where there is the city of Jerusalem, which is the mother of all men. But what is this flight? Not at all a flight with the feet, which belong to the body; for wherever they run, they run upon the earth and pass from one soil to another. Let us not flee either on ships or chariots or horses, which are impeded and fall, but let us flee with the spirit and the eyes and feet that are within.

 Discussion in : “Let us Flee to the Fatherland” : Plotinus in Ambrose’s Theology of Ascent. Gerald Boersma Nova et Vetera 14 (2016): 375-389 . PDF in Ambrose subdir.

Ambrose: De Isaac 8.78–79: “fugiamus ergo in patriam uerissimam. illic patria nobiset illic pater, a quo creati sumus, ubi est Hierusalem ciuitas, quae est mater omnium. sed quae est fuga? non utique pedum, qui sunt corporis; isti enim quocumque currunt in terra currunt et de solo ad solum transeunt. nec naui-bus fugiamus aut curribus aut equis, qui obligantur et cadunt, sed fugiamus animo et oculis aut pedibus interioribus.”
   

   And this inner vision, what is its operation?

1.6.9   Τί οὖν ἐκείνη ἡ ἔνδον βλέπει;

   Newly awakened it is all too feeble to bear the ultimate splendour. Therefore the Soul must be trained - to the habit of remarking, first, all noble pursuits, then the works of beauty produced not by the labour of the arts but by the virtue of men known for their goodness; lastly, you must search the souls of those that have shaped these beautiful forms.

Αρτι μὲν ἐγειρομένη οὐ πάνυ τὰ λαμπρὰ δύναται βλέπειν.Ἐθιστέον οὖν τὴν ψυχὴν αὐτὴν πρῶτον μὲν τὰ καλὰ βλέπειν ἐπιτηδεύματα· εἶτα ἔργα καλά, οὐχ ὅσα αἱ τέχναι ἐργάζονται, ἀλλ' ὅσα οἱ ἄνδρες οἱ λεγόμενοι ἀγαθοί· εἶτα ψυχὴν ἴδε τῶν τὰ ἔργα τὰ καλὰ ἐργαζομένων.

But how are you to see into a virtuous soul and know its loveliness?

Πῶς ἂν οὖν ἴδοις ψυχὴν ἀγαθὴν οἷον τὸ κάλλος ἔχει;

   Withdraw into yourself and look. And if you do not find yourself beautiful yet, act as does the creator of a statue that is to be made beautiful: he cuts away here, he smooths there, he makes this line lighter, this other purer, until a lovely face has grown upon his work. So do you also; cut away all that is excessive, straighten all that is crooked, bring light to all that is overcast, labour to make all one glow of beauty and never cease chiselling your statue, until there shall shine out on you from it the godlike splendour of virtue, until you shall see the perfect goodness surely established in the stainless shrine.

Αναγε ἐπὶ σαυτὸν καὶ ἴδε· κἂν μήπω σαυτὸν ἴδῃς καλόν, οἷα ποιητὴς ἀγάλματος, ὃ δεῖ καλὸν γενέσθαι, τὸ μὲν ἀφαιρεῖ, τὸ δὲ ἀπέξεσε, τὸ δὲ λεῖον, τὸ δὲ καθαρὸν ἐποίησεν, ἕως ἔδειξε καλὸν ἐπὶ τῷ ἀγάλματι πρόσωπον, οὕτω καὶ σὺ ἀφαίρει ὅσα περιττὰ καὶ ἀπεύθυνε ὅσα σκολιά, ὅσα σκοτεινὰ καθαίρων ἐργάζου εἶναι λαμπρὰ καὶ μὴ παύσῃ < τεκταίνων > τὸ σὸν < ἄγαλμα >, ἕως ἂν ἐκλάμψειέ σοι τῆς ἀρετῆς ἡ θεοειδὴς ἀγλαία, ἕως ἂν ἴδῃς < σωφροσύνην ἐν ἁγνῷ βεβῶσαν βάθρῳ >.

   When you know that you have become this perfect work, when you are self-gathered in the purity of your being, nothing now remaining that can shatter that inner unity, nothing from without clinging to the authentic man, when you find yourself wholly true to your essential nature, wholly that only veritable Light which is not measured by space, not narrowed to any circumscribed form nor again diffused as a thing void of term, but ever unmeasurable as something greater than all measure and more than all quantity -when you perceive that you have grown to this, you are now become very vision. Now call up all your confidence, strike forward yet a step - you need a guide no longer. Strain and see.

Εἰ γέγονας τοῦτο καὶ εἶδες αὐτὸ καὶ σαυτῷ καθαρὸς συνεγένου οὐδὲν ἔχων ἐμπόδιον πρὸς τὸ εἷς οὕτω γενέσθαι οὐδὲ σὺν αὐτῷ ἄλλο τι ἐντὸς μεμιγμένον ἔχων, ἀλλ' ὅλος αὐτὸς φῶς ἀληθινὸν μόνον, οὐ μεγέθει μεμετρημένον οὐδὲ σχήματι εἰς ἐλάττωσιν περιγραφὲν οὐδ' αὖ εἰς μέγεθος δι' ἀπειρίας αὐξηθέν, ἀλλ' ἀμέτρητον πανταχοῦ, ὡς ἂν μεῖζον παντὸς μέτρου καὶ παντὸς κρεῖσσον ποσοῦ· εἰ τοῦτο γενόμενον σαυτὸν ἴδοις, ὄψις ἤδη γενόμενος θαρσήσας περὶ σαυτῷ καὶ ἐνταῦθα ἤδη ἀναβεβηκὼς μηκέτι τοῦ δεικνύντος δεηθεὶς ἀτενίσας ἴδε·

 

 

Ecstatic Vision

 

 

 

(IV, 8, 1)

 

 

 

MANY times it has happened: lifted out of the body into myself; becoming external to all other things and self-encentred; beholding a marvellous beauty; then, more than ever, assured of community with the loftiest order; enacting the noblest life, acquiring identity with the divine; stationing within It by having attained that activity, poised above whatsoever within the Intellectual is less than the Supreme: yet, there comes the moment of descent from intellection to reasoning ...

4.8.1 Πολλάκις ἐγειρόμενος εἰς ἐμαυτὸν ἐκ τοῦ σώματος καὶ γινόμενος τῶν μὲν ἄλλων ἔξω, ἐμαυτοῦ δὲ εἴσω, θαυμαστὸν ἡλίκον ὁρῶν κάλλος, καὶ τῆς κρείττονος μοίρας πιστεύσας τότε μάλιστα εἶναι, ζωήν τε ἀρίστην ἐνεργήσας καὶ τῷ θείῳ εἰς ταὐτὸν γεγενημένος καὶ ἐν αὐτῷ ἱδρυθεὶς εἰς ἐνέργειαν ἐλθὼν ἐκείνην ὑπὲρ πᾶν τὸ ἄλλο νοητὸν ἐμαυτὸν ἱδρύσας, μετὰ ταύτην τὴν ἐν τῷ θείῳ στάσιν εἰς λογισμὸν ἐκ νοῦ καταβὰς ἀπορῶ,

VI.7.34.25-39

 

 

 

34. No longer can we wonder that the principle evoking such longing should be utterly free from shape. The very soul, once it has conceived the straining love towards this, lays aside all the shape it has taken, even to the Intellectual shape that has informed it. There is no vision, no union, for those handling or acting by any thing other; the soul must see before it neither evil nor good nor anything else, that alone it may receive the Alone.

Καὶ οὐκέτι θαυμάσομεν τὸ τοὺς δεινοὺς πόθους παρέχον εἰ πάντη ἀπήλλακται καὶ μορφῆς νοητῆς· ἐπεὶ καὶ ψυχή, ὅταν αὐτοῦ ἔρωτα σύντονον λάβῃ, ἀποτίθεται πᾶσαν ἣν ἔχει μορφήν, καὶ ἥτις ἂν καὶ νοητοῦ ᾖ ἐν αὐτῇ Οὐ γάρ ἐστιν ἔχοντά τι ἄλλο καὶ ἐνεργοῦντα περὶ αὐτὸ οὔτε ἰδεῖν οὔτε ἐναρμοσθῆναιἈλλὰ δεῖ μήτε κακὸν μήτ' αὖ ἀγαθὸν μηδὲν ἄλλο πρόχειρον ἔχειν, ἵνα δέξηται μόνη μόνον.

 

 

        Suppose the soul to have attained: the highest has come to her, or rather has revealed its presence; she has turned away from all about her and made herself apt, beautiful to the utmost, brought into likeness with the divine by those preparings and adornings which come unbidden to those growing ready for the vision- she has seen that presence suddenly manifesting within her, for there is nothing between: here is no longer a duality but a two in one; for, so long as the presence holds, all distinction fades: it is as lover and beloved here, in a copy of that union, long to blend; the soul has now no further awareness of being in body and will give herself no foreign name, [...]

Οταν δὲ τούτου εὐτυχήσῃ ἡ ψυχὴ καὶ ἥκῃ πρὸς αὐτήν, μᾶλλον δὲ παρὸν φανῇ, ὅταν ἐκείνη ἐκνεύσῃ τῶν παρόντων καὶ παρασκευάσασα αὑτὴν ὡς ὅτι μάλιστα καλὴν καὶ εἰς ὁμοιότητα ἐλθοῦσα–ἡ δὲ παρασκευὴ καὶ ἡ κόσμησις δήλη που τοῖς παρασκευαζομένοις–ἰδοῦσα δὲ ἐν αὐτῇ ἐξαίφνης φανέντα–μεταξὺ γὰρ οὐδὲν οὐδ' ἔτι δύο, ἀλλ' ἓν ἄμφω· οὐ γὰρ ἂν διακρίναις ἔτι, ἕως πάρεστι· μίμησις δὲ τούτου καὶ οἱ ἐνταῦθα ἐρασταὶ καὶ ἐρώμενοι συγκρῖναι θέλοντες–καὶ οὔτε σώματος ἔτι αἰσθάνεται, ὅτι ἐστὶν ἐν αὐτῷ,̈̈̈ οὔτε ἑαυτὴν ἄλλο τι λέγει, [...]

   Once There she will barter for This nothing the universe holds; not though one would make over the heavens entire to her; than This there is nothing higher, nothing of more good; above This there is no passing; all the rest, however lofty, lies on the downgoing path: she is of perfect judgement and knows that This was her quest, that nothing higher is. Here can be no deceit; where could she come upon truer than the truth? and the truth she affirms, that she is, herself; but all the affirmation is later and is silent. In this happiness she knows beyond delusion that she is happy; for this is no affirmation of an excited body but of a soul become again what she was in the time of her early joy.

̈Ἔνθα δὴ οὐδὲν πάντων ἀντὶ τούτου ἀλλάξαιτο, οὐδ' εἴ τις αὐτῇ πάντα τὸν οὐρανὸν ἐπιτρέποι, ὡς οὐκ ὄντος ἄλλου ἔτι ἀμείνονος οὐδὲ μᾶλλον ἀγαθοῦ· οὔτε γὰρ ἀνωτέρω τρέχει τά τε ἄλλα πάντα κατιούσης, κἂν ᾖ ἄνωὭστε τότε ἔχει καὶ τὸ κρίνειν καλῶς καὶ γιγνώσκειν, ὅτι τοῦτό ἐστιν οὗ ἐφίετο, καὶ τίθεσθαι, ὅτι μηδέν ἐστι κρεῖττον αὐτοῦ Οὐ γάρ ἐστιν ἀπάτη ἐκεῖ· ἢ ποῦ ἂν τοῦ ἀληθοῦς ἀληθέστερον τύχοι;̈Ὃ οὖν λέγει, ἐκεῖνό ἐστι, καὶ ὕστερον λέγει, καὶ σιωπῶσα δὲ λέγει καὶ εὐπαθοῦσα οὐ ψεύδεται, ὅτι εὐπαθεῖ· οὐδὲ γαργαλιζομένου λέγει τοῦ σώματος, ἀλλὰ τοῦτο γενομένη, ὃ πάλαι, ὅτε εὐτύχει

   All that she had welcomed of old-office, power, wealth, beauty, knowledge of all she tells her scorn as she never could had she not found their better; linked to This she can fear no disaster nor even know it; let all about her fall to pieces, so she would have it that she may be wholly with This, so huge the happiness she has won to.

 Αλλὰ καὶ τὰ ἄλλα πάντα, οἷς πρὶν ἥδετο, ἀρχαῖς ἢ δυνάμεσιν ἢ πλούτοις ἢ κάλλεσιν ἢ ἐπιστήμαις, ταῦτα ὑπεριδοῦσα λέγει οὐκ ἂν εἰποῦσα μὴ κρείττοσι συντυχοῦσα τούτων· οὐδὲ φοβεῖται, μή τι πάθῃ, μετ' ἐκείνου οὖσα οὐδ' ὅλως ἰδοῦσα· εἰ δὲ καὶ τὰ ἄλλα τὰ περὶ αὐτὴν φθείροιτο, εὖ μάλα καὶ βούλεται, ἵνα πρὸς τούτῳ ᾖ μόνον· εἰς τόσον ἥκει εὐπαθείας.

 

 

Not Theosis, for the Soul is Divine

 

 

 

VI.9.9 40-56

 

 

 

        Those to whom all this experience is strange may understand by way of our earthly longings and the joy we have in winning to what we most desire- remembering always that here what we love is perishable, hurtful, that our loving is of mimicries and turns awry because all was a mistake, our good was not here, this was not what we sought; There only is our veritable love and There we may hold it and be with it, possess it in its verity no longer submerged in alien flesh. Any that have seen know what I have in mind: the soul takes another life as it approaches God; thus restored it feels that the dispenser of true life is There to see, that now we have nothing to look for but, far otherwise, that we must put aside all else and rest in This alone, This become, This alone, all the earthly environment done away, in haste to be free, impatient of any bond holding us to the baser, so that with our being entire we may cling about This, no part in us remaining but through it we have touch with God.

οἷόν ἐστι τυχεῖν ὧν τις μάλιστα ἐρᾷ, καὶ ὅτι ταῦτα μὲν τὰ ἐρώμενα θνητὰ καὶ βλαβερὰ καὶ εἰδώλων ἔρωτες καὶ μεταπίπτει, ὅτι οὐκ ἦν τὸ ὄντως ἐρώμενον οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν ἡμῶν οὐδ' ὃ ζητοῦμενἘκεῖ δὲ τὸ ἀληθινὸν ἐρώμενον, ᾧ ἔστι καὶ συνεῖναι μεταλαβόντα αὐτοῦ καὶ ὄντως ἔχοντα, οὐ περιπτυσσόμενον σαρξὶν ἔξωθεν. <Ὅστις δὲ εἶδεν, οἶδεν ὃ λέγω>, ὡς ἡ ψυχὴ ζωὴν ἄλλην ἴσχει τότε καὶ προσιοῦσα καὶ ἤδη προσελθοῦσα καὶ μετασχοῦσα αὐτοῦ, ὥστε γνῶναι διατεθεῖσαν, ὅτι πάρεστιν ὁ χορηγὸς ἀληθινῆς ζωῆς, καὶ δεῖ οὐδενὸς ἔτι Τοὐναντίον δὲ ἀποθέσθαι τὰ ἄλλα δεῖ, καὶ ἐν μόνῳ στῆναι τούτῳ, καὶ τοῦτο γενέσθαι μόνον περικόψαντα τὰ λοιπὰ ὅσα περικείμεθα· ὥστε ἐξελθεῖν σπεύδειν ἐντεῦθεν καὶ ἀγανακτεῖν ἐπὶ θάτερα δεδεμένους, ἵνα τῷ ὅλῳ αὐτῶν περιπτυξώμεθα καὶ μηδὲν μέρος ἔχοιμεν, ᾧ μὴ ἐφαπτόμεθα θεοῦ.

        Thus we have all the vision that may be of Him and of ourselves; but it is of a self-wrought to splendour, brimmed with the Intellectual light, become that very light, pure, buoyant, unburdened, raised to Godhood or, better, knowing its Godhood, all aflame then- but crushed out once more if it should take up the discarded burden.

Ορᾶν δὴ ἔστιν ἐνταῦθα κἀκεῖνον καὶ ἑαυτὸν ὡς ὁρᾶν θέμις· ἑαυτὸν μὲν ἠγλαϊσμένον, φωτὸς πλήρη νοητοῦ, μᾶλλον δὲ φῶς αὐτὸ καθαρόν, ἀβαρῆ, κοῦφον, θεὸν γενόμενον, μᾶλλον δὲ ὄντα, ἀναφθέντα μὲν τότε, εἰ δὲ πάλιν βαρύνοιτο, ὥσπερ μαραινόμενον.

 

 

in Hesychia from the ALONE to the

 ALONE

 

 

(VI.9.11)

 

 

 

11. … There were not two; beholder was one with beheld; it was not a vision compassed but a unity apprehended.

6.9.11Ἐπεὶ τοίνυν δύο οὐκ ἦν, ἀλλ' ἓν ἦν αὐτὸς ὁ ἰδὼν πρὸς τὸ ἑωραμένον, ὡς ἂν μὴ ἑωραμένον, ἀλλ' ἡνωμένον,

        The man formed by this mingling with the Supreme must--if he only remember--carry its image impressed upon him: he is become the Unity, nothing within him or without inducing any diversity; no movement now, no passion, no outlooking desire, once this ascent is achieved; reasoning is in abeyance and all Intellection and even, to dare the word, the very self:

ὃς ἐγένετο ὅτε ἐκείνῳ ἐμίγνυτο εἰ μεμνῷτο, ἔχοι ἂν παρ' ἑαυτῷ ἐκείνου εἰκόνα. Ἦν δὲ ἓν καὶ αὐτὸς διαφορὰν ἐν αὑτῷ οὐδεμίαν πρὸς ἑαυτὸν ἔχων οὔτε κατὰ ἄλλα – οὐ γάρ τι ἐκινεῖτο παρ' αὐτῷ, οὐ θυμός, οὐκ ἐπιθυμία ἄλλου παρῆν αὐτῷ ἀναβεβηκότι – ἀλλ' οὐδὲ λόγος οὐδέ τις νόησις οὐδ' ὅλως αὐτός, εἰ δεῖ καὶ τοῦτο λέγειν.Ἀλλ'
as if snatched up, filled with God, he has in perfect stillness attained isolation; all the being calmed, he turns neither to this side nor to that, not even inwards to himself; utterly resting he has become very rest. ὥσπερ ἁρπασθεὶς ἢ ἐνθουσιάσας ἡσυχῇ ἐν ἐρήμῳ καὶ καταστάσει γεγένηται ἀτρεμεῖ, τῇ αὑτοῦ οὐσίᾳ οὐδαμῇ ἀποκλίνων οὐδὲ περὶ αὑτὸν στρεφόμενος, ἑστὼς πάντη καὶ οἷον στάσις γενόμενος.

He belongs no longer to the order of the beautiful; he has overpassed even the choir of the virtues; he is like one who, having penetrated the inner sanctuary, leaves the temple images behind him - though these become once more first objects of regard when he leaves the holies; for There his converse was not with image, not with trace, but with the very Truth in the view of which all the rest is but of secondary concern.

Οὐδὲ τῶν καλῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ καλὸν ἤδη ὑπερθέων, ὑπερβὰς ἤδη καὶ τὸν τῶν ἀρετῶν χορόν, ὥσπερ τις εἰς τὸ εἴσω τοῦ ἀδύτου εἰσδὺς εἰς τοὐπίσω καταλιπὼν τὰ ἐν τῷ νεῷ ἀγάλματα, ἃ ἐξελθόντι τοῦ ἀδύτου πάλιν γίνεται πρῶτα μετὰ τὸ ἔνδον θέαμα καὶ τὴν ἐκεῖ συνουσίαν πρὸς οὐκ ἄγαλμα οὐδὲ εἰκόνα, ἀλλὰ αὐτό· ἃ δὴ γίγνεται δεύτερα θεάματα.

There, indeed, it was scarcely vision, unless of a mode unknown; it was a going forth from the self, a simplifying, a renunciation, a reach towards contact and at the same time a repose, a meditation towards adjustment. This is the only seeing of what lies within the holies: to look otherwise is to fail ...

Τὸ δὲ ἴσως ἦν οὐ θέαμα, ἀλλὰ ἄλλος τρόπος τοῦ ἰδεῖν, ἔκστασις καὶ ἅπλωσις καὶ ἐπίδοσις αὐτοῦ καὶ ἔφεσις πρὸς ἁφὴν καὶ στάσις καὶ περινόησις πρὸς ἐφαρμογήν, εἴπερ τις τὸ ἐν τῷ ἀδύτῳ θεάσεται. Εἰ δ' ἄλλως βλέποι, οὐδὲν αὐτῷ πάρεστι.

 

 

It is not in the soul's nature to touch utter nothingness; the lowest descent is into evil and, so far, into non-being: but to utter nothing, never. When the soul begins again to mount, it comes not to something alien but to its very self; thus detached, it is in nothing but itself; self-gathered it is no longer in the order of being; it is in the Supreme.

Οὐ γὰρ δὴ εἰς τὸ πάντη μὴ ὂν ἥξει ἡ ψυχῆς φύσις, ἀλλὰ κάτω μὲν βᾶσα εἰς κακὸν ἥξει, καὶ οὕτως εἰς μὴ ὄν, οὐκ εἰς τὸ παντελὲς μὴ ὄν. Τὴν ἐναντίαν δὲ δραμοῦσα ἥξει οὐκ εἰς ἄλλο, ἀλλ' εἰς αὑτήν, καὶ οὕτως οὐκ ἐν ἄλλῳ οὖσα <οὐκ> ἐν οὐδενί ἐστιν, ἀλλ' ἐν αὑτῇ· τὸ δὲ ἐν αὑτῇ μόνῃ καὶ οὐκ ἐν τῷ ὄντι ἐν ἐκείνῳ·

There is thus a converse in virtue of which the essential man outgrows Being, becomes identical with the Transcendent of Being. The self thus lifted, we are in the likeness of the Supreme: if from that heightened self we pass still higher--image to archetype--we have won the Term of all our journeying. Fallen back again, we waken the virtue within until we know ourselves all order once more; once more we are lightened of the burden and move by virtue towards Intellectual-Principle and through the Wisdom in That to the Supreme.

γίνεται γὰρ καὶ αὐτός τις οὐκ οὐσία, ἀλλ' < ἐπέκεινα οὐσίασ > ταύτῃ, ᾗ προσομιλεῖ.  Εἴ τις οὖν τοῦτο αὑτὸν γενόμενον ἴδοι, ἔχει ὁμοίωμα ἐκείνου αὑτόν, καὶ εἰ ἀφ' αὑτοῦ μεταβαίνοι ὡς εἰκὼν πρὸς ἀρχέτυπον, < τέλοσ > ἂν ἔχοι < τῆς πορείασ >.Ἐκπίπτων δὲ τῆς θέας πάλιν ἐγείρας ἀρετὴν τὴν ἐν αὑτῷ καὶ κατανοήσας ἑαυτὸν ταύταις κεκοσμημένον πάλιν κουφισθήσεται δι' ἀρετῆς ἐπὶ νοῦν ἰὼν καὶ σοφίαν καὶ διὰ σοφίας ἐπ' αὐτό.

 

 

This is the life of gods and of the godlike and blessed among men, liberation from the alien that besets us here, a life taking no pleasure in the things of earth, a flight of the alone to the Alone.

Καὶ οὗτος θεῶν καὶ ἀνθρώπων θείων καὶ εὐδαιμόνων βίος, ἀπαλλαγὴ τῶν ἄλλων τῶν τῇδε, βίος ἀνήδονος τῶν τῇδε, φυγὴ μόνου πρὸς μόνον.

xcxxcxxc  F ” “ This Webpage was created for a workshop held at Saint Andrew's Abbey, Valyermo, California in 1990....x....   “”.