THE MARTYRDOM
of
 POLYCARP  (c.155)

Engl: Ante-Nicene Fathers: Volume I  pp. 39-44. Greek: “Epistula ecclesiae Smyrnensis de martyrio sancti Polycarpi” The acts of the Christian martyrs, ed. H.Musurillo, (Clarendon Press, 1972)

 

 Polycarp, bishop and martyr
 Modern Greek icon


 

 

Martyrdom reaches out to [ -  for the salvation of - ]

the whole church

 

 

The Office of  Readings , Feb 23, Mem. Of St. Polycarp, The Liturgy of the Hours

vol.3, pp. 1396-1397

 

 

THE MARTYRDOM of THE HOLY POLYCARP

Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου

 

 

The  Church of God which sojourns at  Smyrna , to the  Church of God sojourning in Philomelium, and to all the congregations of the Holy and Catholic Church in every place: Mercy, peace, and love from God the Father, and our Lord Jesus Christ, be multiplied.

Η ἐκκλησία τοῦ θεοῦ, ἡ παροικοῦσα Σμύρναν, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ, τῇ παροικούσῃ ἐν Φιλομηλίῳ καὶ πάσαις ταῖς κατὰ πάντα τόπον τῆς ἁγίας καὶ καθολικῆς ἐκκλησίας παροικίαις. <ἔλεος καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη> θεοῦ πατρὸς καὶ τοῦ κυρίου ἡμῶνἸησοῦ Χριστοῦ <πληθυνθείη.>
   
   

 1. We have written to you, brethren, as to what relates to the martyrs, and especially to the blessed Polycarp, who put an end to the persecution, having, as it were, set a seal upon it by his martyrdom. For almost all the events that happened previously [to this one], took place that the Lord might show us from above a martyrdom becoming the Gospel. For he waited to be delivered up, even as the Lord had done, that we also might become his followers, while we look not merely at what concerns ourselves but have regard also to our neighbours. For it is the part of a true and well-founded love, not only to wish one’s self to be saved, but also all the brethren.

 1.1Ἐγράψαμεν ὑμῖν, ἀδελφοί, τὰ κατὰ τοὺς μαρτυρήσαντας καὶ τὸν μακάριον Πολύκαρπον, ὅστις ὥσπερ ἐπισφραγίσας διὰ τῆς μαρτυρίας αὐτοῦ κατέπαυσε τὸν διωγμόν. σχεδὸν γὰρ πάντα τὰ προάγοντα ἐγένετο, ἵνα ἡμῖν ὁ κύριος ἄνωθεν ἐπιδείξῃ τὸ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον μαρτύριον. 1.2 περιέμενεν γὰρ ἵνα παραδοθῇ, ὡς καὶ ὁ κύριος, ἵνα μιμηταὶ καὶ ἡμεῖς αὐτοῦ γενώμεθα, <μὴ μόνον σκοποῦντες τὸ καθ' ἑαυτούς, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ τοὺς πέλας.> ἀγάπης γὰρ ἀληθοῦς καὶ βεβαίας ἐστίν, μὴ μόνον ἑαυτὸν θέλειν σώζεσθαι ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀδελφούς.
   

The Wonderful Constancy of the Martyrs.

 
   
2. All the martyrdoms, then, were blessed and noble which took place according to the will of God. For it becomes us who profess greater piety than others, to ascribe the authority over all things to God. And truly, who can fail to admire their nobleness of mind, and their patience, with that love towards their Lord which they displayed?—who, when they were so torn with scourges, that the frame of their bodies, even to the very inward veins and arteries, was laid open, still patiently endured, while even those that stood by pitied and bewailed them. But they reached such a pitch of magnanimity, that not one of them let a sigh or a groan escape them; thus proving to us all that those holy martyrs of Christ, at the very time when they suffered such torments, were absent from the body, or rather, that the Lord then stood by them, and communed [conversed-homilei] with them. 2.1 Μακάρια μὲν οὖν καὶ γενναῖα τὰ μαρτύρια πάντα τὰ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ γεγονότα. δεῖ γὰρ εὐλαβεστέρους ἡμᾶς ὑπάρχοντας τῷ θεῷ τὴν κατὰ πάντων ἐξουσίαν ἀνατιθέναι. 2.2 τὸ γὰρ γενναῖον αὐτῶν καὶ ὑπομονητικὸν καὶ φιλοδέσποτον τίς οὐκ ἂν θαυμάσειεν; οἳ μάστιξι μὲν καταξανθέντες, ὥστε μέχρι τῶν ἔσω φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν τὴν τῆς σαρκὸς οἰκονομίαν θεωρεῖσθαι, ὑπέμειναν, ὡς καὶ τοὺς περιεστῶτας ἐλεεῖν καὶ ὀδύρεσθαι· τοὺς δὲ καὶ εἰς τοσοῦτον γενναιότητος ἐλθεῖν, ὥστε μήτε γρύξαι μήτε στενάξαι τινὰ αὐτῶν, ἐπιδεικνυμένους ἅπασιν ἡμῖν, ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ βασανιζόμενοι τῆς σαρκὸς ἀπεδήμουν οἱ μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, μᾶλλον δὲ ὅτι παρεστὼς ὁ κύριος ὡμίλει αὐτοῖς.

  And, looking to the grace of Christ, they despised all the torments of this world, redeeming themselves from eternal punishment by [the suffering of] a single hour. For this reason the fire of their savage executioners appeared cool to them. For they kept before their view escape from that fire which is eternal and never shall be quenched, and looked forward with the eyes of their heart to those good things which are laid up for such as endure; things “which ear hath not heard, nor eye seen, neither have entered into the heart of man,” but were revealed by the Lord to them, inasmuch as they were no longer men, but had already become angels. And, in like manner, those who were condemned to the wild beasts endured dreadful tortures, being stretched out upon beds full of spikes, and subjected to various other kinds of torments, in order that, if it were possible, the tyrant might, by their lingering tortures, lead them to a denial [of Christ].  

2.3 καὶ προσέχοντες τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι τῶν κοσμικῶν κατεφρόνουν βασάνων, διὰ μιᾶς ὥρας τὴν αἰώνιον κόλασιν ἐξαγοραζόμενοι. καὶ τὸ πῦρ ἦν αὐτοῖς ψυχρὸν τὸ τῶν ἀπανθρώπων βασανιστῶν. πρὸ ὀφθαλμῶν γὰρ εἶχον φυγεῖν τὸ αἰώνιον καὶ μηδέποτε σβεννύμενον καὶ τοῖς τῆς καρδίας ὀφθαλμοῖς ἀνέβλεπον τὰ τηρούμενα τοῖς ὑπομείνασιν ἀγαθά, ἃ <οὔτε οὖς ἤκουσεν, οὔτε ὀφθαλμὸς εἶδεν, οὔτε ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου ἀνέβη,> ἐκείνοις δὲ ὑπεδείκνυτο ὑπὸ τοῦ κυρίου, οἵπερ μηκέτι ἄνθρωποι ἀλλ' ἤδη ἄγγελοι ἦσαν. 2.4 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ εἰς τὰ θηρία κατακριθέντες ὑπέμειναν δεινὰς κολάσεις, κήρυκας μὲν ὑποστρωννύμενοι καὶ ἄλλαις ποικίλων βασάνων ἰδέαις κολαζόμενοι ἵνα, εἰ δυνηθείη ὁ τύραννος, διὰ τῆς ἐπιμόνου κολάσεως εἰς ἄρνησιν αὐτοὺς τρέψῃ.
   

Christians regarded as ATHIESTS

 
   

 3. For the devil did indeed invent many things against them; but thanks be to God, he could not prevail over all. For the most noble Germanicus strengthened the timidity of others by his own patience, and fought heroically with the wild beasts. For, when the proconsul sought to persuade him, and urged him to take pity upon his age, he attracted the wild beast towards himself, and provoked it, being desirous to escape all the more quickly from an unrighteous and impious world. But upon this the whole multitude, marvelling at the nobility of mind displayed by the devout and godly race of Christians, cried out, “Away with the Atheists; let Polycarp be sought out!”

3.1 Πολλὰ γὰρ ἐμηχανᾶτο κατ' αὐτῶν ὁ διάβολος, ἀλλὰ χάρις τῷ θεῷ, κατὰ πάντων γὰρ οὐκ ἴσχυσεν. ὁ γὰρ γενναιότατος Γερμανικὸς ἐπερρώννυεν αὐτῶν τὴν δειλίαν διὰ τῆς ἐν αὐτῷ ὑπομονῆς, ὃς καὶ ἐπισήμως ἐθηριομάχησεν. βουλομένου γὰρ τοῦ ἀνθυπάτου πείθειν αὐτὸν καὶ λέγοντος τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ κατοικτεῖραι, ἑαυτῷ ἐπεσπάσατο τὸ θηρίον προσβιασάμενος, τάχιον τοῦ ἀδίκου καὶ ἀνόμου βίου αὐτῶν ἀπαλλαγῆναι βουλόμενος. 3.2 ἐκ τούτου οὖν πᾶν τὸ πλῆθος, θαυμάσαν τὴν γενναιότητα τοῦ θεοφιλοῦς καὶ θεοσεβοῦς γένους τῶν Χριστιανῶν, ἐβόησεν· Αἶρε τοὺς ἀθέους· ζητείσθω Πολύκαρπος.
   

May NEVER delate self for Arrest / Martyrdom

 
   

 4. Now one named Quintus, a Phrygian, who was but lately come from Phrygia , when he saw the wild beasts, became afraid. This was the man who forced himself and some others to come forward voluntarily [for trial]. Him the proconsul, after many entreaties, persuaded to swear and to offer sacrifice. Wherefore, brethren, we do not commend those who give themselves up [to suffering], seeing the Gospel does not teach so to do.

4.1 Εἷς δὲ ὀνόματι Κόϊντος, Φρύξ, προσφάτως ἐληλυθὼς ἀπὸ τῆς Φρυγίας, ἰδὼν τὰ θηρία ἐδειλίασεν. οὗτος δὲ ἦν ὁ παραβιασάμενος ἑαυτόν τε καί τινας προσελθεῖν ἑκόντας. τοῦτον ὁ ἀνθύπατος πολλὰ ἐκλιπαρήσας ἔπεισεν ὀμόσαι καὶ ἐπιθῦσαι. διὰ τοῦτο οὖν, ἀδελφοί, οὐκ ἐπαινοῦμεν τοὺς προσιόντας ἑαυτοῖς, ἐπειδὴ οὐχ οὕτως διδάσκει τὸ εὐαγγέλιον.
   

Polycarp the Martyr prays for all 

 
   

 5. But the most admirable Polycarp, when he first heard [that he was sought for], was in no measure disturbed, but resolved to continue in the city. However, in deference to the wish of many, he was persuaded to leave it. He departed, therefore, to a country house not far distant from the city. There he stayed with a few [friends], engaged in nothing else night and day than praying for all [people], and for the Churches throughout the world, according to his usual custom. And while he was praying, a vision presented itself to him three days before he was taken; and, behold, the pillow under his head [n.b. vision thus during sleep] seemed to him on fire. Upon this, turning to those that were with him, he said to them prophetically,” I must be burnt alive.”

5.1Ὁ δὲ θαυμασιώτατος Πολύκαρπος τὸ μὲν πρῶτον ἀκούσας οὐκ ἐταράχθη, ἀλλ' ἐβούλετο κατὰ πόλιν μένειν· οἱ δὲ πλείους ἔπειθον αὐτὸν ὑπεξελθεῖν. καὶ ὑπεξῆλθεν εἰς ἀγρίδιον οὐ μακρὰν ἀπέχον ἀπὸ τῆς πόλεως καὶ διέτριβεν μετ' ὀλίγων, νύκτα καὶ ἡμέραν οὐδὲν ἕτερον ποιῶν ἢ προσευχόμενος περὶ πάντων καὶ τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐκκλησίων, ὅπερ ἦν σύνηθες αὐτῷ. 5.2 καὶ προσευχόμενος ἐν ὀπτασίᾳ γέγονεν πρὸ τριῶν ἡμερῶν τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν καὶ εἶδεν τὸ προσκεφάλαιον αὐτοῦ ὑπὸ πυρὸς κατακαιόμενον. καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς τοὺς σὺν αὐτῷ· Δεῖ με ζῶντα καῆναι.
   

Polycarp the Martyr is in communion with Christ  

 
   

 6. And when those who sought for him were at hand, he departed to another dwelling, whither his pursuers immediately came after him. And when they found him not, they seized upon two youths [that were there], one of whom, being subjected to torture, confessed. It was thus impossible that he should continue hid, since those that betrayed him were of his own household. The Irenarch then (whose office is the same as that of the Cleronomus), by name Herod, hastened to bring him into the stadium. [This all happened] that he might fulfil his special lot, being made a partaker of Christ, and that they who betrayed him might undergo the punishment of Judas himself.

6.1 Καὶ ἐπιμενόντων τῶν ζητούντων αὐτὸν μετέβη εἰς ἕτερον ἀγρίδιον. καὶ εὐθέως ἐπέστησαν οἱ ζητοῦντες αὐτόν, καὶ μὴ εὑρόντες συνελάβοντο παιδάρια δύο, ὧν τὸ ἕτερον βασανιζόμενον ὡμολόγησεν. 6.2 ἦν γὰρ καὶ ἀδύνατον λαθεῖν αὐτόν, ἐπεὶ καὶ οἱ προδιδόντες αὐτὸν οἰκεῖοι ὑπῆρχον. καὶ ὁ εἰρήναρχος, ὁ κεκληρωμένος τὸ αὐτὸ ὄνομα,Ἡρώδης ἐπιλεγόμενος, ἔσπευδεν εἰς τὸ στάδιον αὐτὸν εἰσαγαγεῖν ἵνα ἐκεῖνος μὲν τὸν ἴδιον κλῆρον ἀπαρτίσῃ, Χριστοῦ κοινωνὸς γενόμενος, οἱ δὲ προδόντες αὐτὸν τὴν αὐτοῦ τοῦἸούδα ὑπόσχοιεν τιμωρίαν.
   

Focus on the Bishop who represents

[attempts to make him deny Christ; use divine title

the Church
Lord of Caesar]

   

 7. His pursuers then, along with horsemen, and taking the youth with them, went forth at supper-time on the day of the preparation with their usual weapons, as if going out against a robber. And being come about evening [to the place where he was], they found him lying down in the upper room of a certain little house, from which he might have escaped into another place; but he refused, saying, “The will of God be done.” So when he heard that they were come, he went down and spake with them. And as those that were present marvelled at his age and constancy, some of them said. “Was so much effort made to capture such a venerable [presbytên] man?

7.1Ἔχοντες οὖν τὸ παιδάριον τῇ παρασκευῇ περὶ δείπνου ὥραν ἐξῆλθον διωγμῖται καὶ ἱππεῖς μετὰ τῶν συνήθων αὐτοῖς ὅπλων <ὡς ἐπὶ λῃστὴν> τρέχοντες. καὶ ὀψὲ τῆς ὥρας συνεπελθόντες ἐκεῖνον μὲν εὗρον ἔν τινι δωματίῳ κατακείμενον ἐν ὑπερῴῳ κἀκεῖθεν δὲ ἠδύνατο εἰς ἕτερον χωρίον ἀπελθεῖν ἀλλ' οὐκ ἠβουλήθη εἰπών, <Τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ γενέσθω.> 7.2 ἀκούσας οὖν αὐτοὺς παρόντας, καταβὰς διελέχθη αὐτοῖς θαυμαζόντων τῶν παρόντων τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ καὶ τὸ εὐσταθές, καὶ εἰ τοσαύτη σπουδὴ ἦν τοῦ συλληφθῆναι τοιοῦτον πρεσβύτην ἄνδρα.
Immediately then, in that very hour, he ordered that something to eat and drink should be set before them, as much indeed as they cared for, while he besought them to allow him an hour to pray without disturbance. And on their giving him leave, he stood and prayed, being full of the grace of God, so that he could not cease for two full hours, to the astonishment of them that heard him, insomuch that many began to repent that they had come forth against so godly and venerable an old man. εὐθέως οὖν αὐτοῖς ἐκέλευσεν παρατεθῆναι φαγεῖν καὶ πιεῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅσον ἂν βούλωνται, ἐξῃτήσατο δὲ αὐτοὺς ἵνα δῶσιν αὐτῷ ὥραν πρὸς τὸ προσεύξασθαι ἀδεῶς. 7.3 τῶν δὲ ἐπιτρεψάντων, σταθεὶς πρὸς ἀνατολὴν προσηύξατο πλήρης ὢν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ οὕτως ὡς ἐπὶ δύο ὥρας μὴ δύνασθαι σιωπῆσαι, καὶ ἐκπλήττεσθαι τοὺς ἀκούοντας πολλούς τε μετανοεῖν ἐπὶ τῷ ἐληλυθέναι ἐπὶ τοιοῦτον θεοπρεπῆ πρεσβύτην.
   
   

 8. Now, as soon as he had ceased praying, having made mention of all that had at any time come in contact with him, both small and great, illustrious and obscure, as well as the whole Catholic Church throughout the world, the time of his departure having arrived, they set him upon an ass, and conducted him into the city, the day being that of the great Sabbath. And the Irenarch Herod, accompanied by his father Nicetes (both riding in a chariot), met him, and taking him up into the chariot, they seated themselves beside him, and endeavoured to persuade him, saying, “What harm is there in saying, Lord Caesar, and in sacrificing, with the other ceremonies observed on such occasions, and so make sure of safety? ”But he at first gave them no answer; and when they continued to urge him, he said, “I shall not do as you advise me.” So they, having no hope of persuading him, began to speak bitter words unto him, and cast him with violence out of the chariot, insomuch that, in getting down from the carriage, he dislocated his leg [by the fall]. But without being disturbed, and as if suffering nothing, he went eagerly forward with all haste, and was conducted to the stadium, where the tumult was so great, that there was no possibility of being heard.

8.1Ἐπεὶ δέ ποτε κατέπαυσεν τὴν προσευχήν, μνημονεύσας ἁπάντων τῶν καὶ πώποτε συμβεβληκότων αὐτῷ μικρῶν τε καὶ μεγάλων, ἐνδόξων τε καὶ ἀδόξων, καὶ πάσης τῆς κατὰ τὴν οἰκουμένην καθολικῆς ἐκκλησίας, τῆς ὥρας ἐλθούσης τοῦ ἐξιέναι, ὄνῳ καθίσαντες αὐτὸν ἤγαγον εἰς τὴν πόλιν ὄντος σαββάτου μεγάλου. 8.2 καὶ ὑπήντα αὐτῷ ὁ εἰρήναρχοςἩρώδης καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Νικήτης, οἳ καὶ μεταθέντες αὐτὸν ἐπὶ τὴν καροῦχαν ἔπειθον παρακαθεζόμενοι καὶ λέγοντες· Τί γὰρ κακόν ἐστιν εἰπεῖν· Κύριος Καῖσαρ, καὶ ἐπιθῦσαι καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουθα καὶ διασώζεσθαι; ὁ δὲ τὰ μὲν πρῶτα οὐκ ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, ἐπιμενόντων δὲ αὐτῶν ἔφη· Οὐ μέλλω ποιεῖν ὃ συμβουλεύετέ μοι. 8.3 οἱ δὲ ἀποτυχόντες τοῦ πεῖσαι αὐτὸν δεινὰ ῥήματα ἔλεγον καὶ μετὰ σπουδῆς καθῄρουν αὐτὸν ὡς κατιόντα ἀπὸ τῆς καρούχας ἀποσῦραι τὸ ἀντικνήμιον. καὶ μὴ ἐπιστραφεὶς ὡς οὐδὲν πεπονθὼς προθύμως ἐπορεύετο ἀγόμενος εἰς τὸ στάδιον, θορύβου τηλικούτου ὄντος ἐν τῷ σταδίῳ ὡς μηδὲ ἀκουσθῆναί τινα δύνασθαι.
   

POLYCARP  THE ATHIEST

 
   

 9. Now, as Polycarp was entering into the stadium, there came to him a voice from heaven, saying, “Be strong, and show thyself a man, O Polycarp!” No one saw who it was that spoke to him; but those of our brethren who were present heard the voice. And as he was brought forward, the tumult became great when they heard that Polycarp was taken. And when he came near, the proconsul asked him whether he was Polycarp. On his confessing that he was, [the proconsul] sought to persuade him to deny [Christ], saying, “Have respect to thy old age,” and other similar things, according to their custom, [such as], “Swear by the fortune of Caesar; repent, and say, Away with the Atheists.

9.1 Τῷ δὲ Πολυκάρπῳ εἰσιόντι εἰς τὸ στάδιον φωνὴ ἐξ οὐρανοῦ ἐγένετο· <Ἴσχυε,> Πολύκαρπε, <καὶ ἀνδρίζου.> καὶ τὸν μὲν εἰπόντα οὐδεὶς εἶδεν, τὴν δὲ φωνὴν τῶν ἡμετέρων οἱ παρόντες ἤκουσαν. καὶ λοιπὸν προσαχθέντος αὐτοῦ, θόρυβος ἦν μέγας ἀκουσάντων ὅτι Πολύκαρπος συνείληπται. 9.2 προσαχθέντα οὖν αὐτὸν ἀνηρώτα ὁ ἀνθύπατος εἰ αὐτὸς εἴη Πολύκαρπος. τοῦ δὲ ὁμολογοῦντος ἔπειθεν ἀρνεῖσθαι λέγων· Αἰδέσθητί σου τὴν ἡλικίαν (καὶ ἕτερα τούτοις ἀκόλουθα, ὧν ἔθος αὐτοῖς λέγειν)·Ὄμοσον τὴν Καίσαρος τύχην, μετανόησον, εἶπον· Αἶρε τοὺς ἀθέους.
But Polycarp, gazing with a stern countenance on all the multitude of the wicked heathen then in the stadium, and waving his hand towards them, while with groans he looked up to heaven, said, “Away with the Atheists.” Then, the proconsul urging him, and saying, “Swear, and I will set thee at liberty, reproach Christ; ”Polycarp declared, “Eighty and six years have I served Him, and He never did me any injury: how then can I blaspheme my King and my Saviour? ” ὁ δὲ Πολύκαρπος ἐμβριθεῖ τῷ προσώπῳ εἰς πάντα τὸν ὄχλον τὸν ἐν τῷ σταδίῳ ἀνόμων ἐθνῶν ἐμβλέψας καὶ ἐπισείσας αὐτοῖς τὴν χεῖρα, στενάξας τε καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν· Αἶρε τοὺς ἀθέους. 9.3 ἐγκειμένου δὲ τοῦ ἀνθυπάτου καὶ λέγοντος·Ὄμοσον, καὶ ἀπολύω σε, λοιδόρησον τὸν Χριστόν, ἔφη ὁ Πολύκαρπος·Ὀγδοήκοντα καὶ ἓξ ἔτη δουλεύω αὐτῷ καὶ οὐδέν με ἠδίκησεν. καὶ πῶς δύναμαι βλασφημῆσαι τὸν βασιλέα μου τὸν σώσαντά με;
   
   

 10. And when the proconsul yet again pressed him, and said, “Swear by the fortune of Caesar,” he answered, “Since you are vainly urgent that, as you say, I should swear by the fortune of Caesar, and pretend not to know who and what I am, hear me declare with boldness, I am a Christian. And if you wish to learn what the doctrines of Christianity are, appoint me a day, and you shall hear them.” The proconsul replied, “Persuade the people.” But Polycarp said, “To you I have thought it right to offer an account [of my faith]; for we are taught to give all due honor (which entails no injury upon ourselves) to the powers and authorities which are ordained of God. But as for these, I do not deem them worthy of receiving any account from me.”

 10.1Ἐπιμένοντος δὲ πάλιν αὐτοῦ καὶ λέγοντος·Ὄμοσον τὴν Καίσαρος τύχην, ἀπεκρίνατο· Εἰ κενοδοξεῖς ἵνα ὀμόσω τὴν Καίσαρος τύχην, ὡς σὺ λέγεις, προσποιεῖ δὲ ἀγνοεῖν με τίς εἰμι, μετὰ παρρησίας ἄκουε· Χριστιανός εἰμι. εἰ δὲ θέλεις τὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ μαθεῖν λόγον, δὸς ἡμέραν καὶ ἄκουσον. 10.2 ἔφη ὁ ἀνθύπατος· Πεῖσον τὸν δῆμον. ὁ δὲ Πολύκαρπος εἶπεν· Σὲ μὲν καὶ λόγου ἠξίωκα· δεδιδάγμεθα γὰρ ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑπὸ τοῦ θεοῦ τεταγμέναις τιμὴν κατὰ τὸ προσῆκον τὴν μὴ βλάπτουσαν ἡμᾶς ἀπονέμειν. ἐκείνους δὲ οὐχ ἡγοῦμαι ἀξίους τοῦ ἀπολογεῖσθαι αὐτοῖς.
   
   

 11. The proconsul then said to him, “I have wild beasts at hand ; to these will I cast you, unless you repent.” But he answered, “Call them then, for we are not accustomed to repent of what is good in order to adopt that which is evil; and it is well for me to be changed from what is evil to what is righteous.” But again the proconsul said to him, “I will cause you to be consumed by fire, seeing thou despise the wild beasts, if you wilt not repent.” But Polycarp said, “You threaten me with fire which burns for an hour, and after a little is extinguished, but are ignorant of the fire of the coming judgment and of eternal punishment, reserved for the ungodly. But why do you delay? Bring forth what thou will.”

 11.1Ὁ δὲ ἀνθύπατος εἶπεν· Θηρία ἔχω· τούτοις σε παραβαλῶ ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. ὁ δὲ εἶπεν· Κάλει. ἀμετάθετος γὰρ ἡμῖν ἡ ἀπὸ τῶν κρειττόνων ἐπὶ τὰ χείρω μετάνοια, καλὸν δὲ μετατίθεσθαι ἀπὸ τῶν χαλεπῶν ἐπὶ τὰ δίκαια. 11.2 ὁ δὲ πάλιν πρὸς αὐτόν· Πυρί σε ποιήσω δαπανηθῆναι εἰ τῶν θηρίων καταφρονεῖς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. ὁ δὲ Πολύκαρπος εἶπεν· Πῦρ ἀπειλεῖς τὸ πρὸς ὥραν καιόμενον καὶ μετ' ὀλίγον σβεννύμενον. ἀγνοεῖς γὰρ τὸ τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ αἰωνίου κολάσεως τοῖς ἀσεβέσι τηρούμενον πῦρ. ἀλλὰ τί βραδύνεις; φέρε ὃ βούλει.
   
   
 12. While he spoke these and many other like things, he was filled with confidence and joy, and his countenance was full of grace, so that not merely did it not fall as if troubled by the things said to him, but, on the contrary, the proconsul was astonished, and sent his herald to proclaim in the midst of the stadium thrice, “Polycarp has confessed that he is a Christian.” This proclamation having been made by the herald, the whole multitude both of the heathen and Jews, who dwelt at Smyrna, cried out with uncontrollable fury, and in a loud voice, 12.1 Ταῦτα δὲ καὶ ἕτερα πλείονα λέγων θάρσους καὶ χαρᾶς ἐνεπίμπλατο, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ χάριτος ἐπληροῦτο ὥστε οὐ μόνον μὴ συμπεσεῖν ταραχθέντα ὑπὸ τῶν λεγομένων πρὸς αὐτὸν ἀλλὰ τοὐναντίον τὸν ἀνθύπατον ἐκστῆναι, πέμψαι τε τὸν ἑαυτοῦ κήρυκα ἐν μέσῳ τοῦ σταδίου κηρῦξαι τρίς· Πολύκαρπος ὡμολόγησεν ἑαυτὸν Χριστιανὸν εἶναι. 12.2 τούτου λεχθέντος ὑπὸ τοῦ κήρυκος, ἅπαν τὸ πλῆθος ἐθνῶν τε καὶἸουδαίων τῶν τὴν Σμύρναν κατοικούντων ἀκατασχέτῳ θυμῷ καὶ μεγάλῃ φωνῇ ἐπεβόα·

“This is the teacher of Asia, the father of the Christians, and the overthrower of our gods, he who has been teaching many not to sacrifice, or to worship [the gods].

Οὗτός ἐστιν ὁ τῆς Ἀσίας διδάσκαλος – ὁ πατὴρ τῶν Χριστιανῶν – ὁ τῶν ἡμετέρων θεῶν καθαιρέτης –ὁ πολλοὺς διδάσκων μὴ θύειν μηδὲ προσκυνεῖν.

Speaking thus, they cried out, and besought Philip the Asiarch to let loose a lion upon Polycarp. But Philip answered that it was not lawful for him to do so, seeing the shows of wild beasts were already finished. Then it seemed good to them to cry out with one consent, that Polycarp should be burnt alive. For thus it behooved the vision which was revealed to him in regard to his pillow to be fulfilled, when, seeing it on fire as he was praying, he turned about and said prophetically to the faithful that were with him, “I must be burnt alive.”

ταῦτα λέγοντες ἐπεβόων καὶ ἠρώτων τὸνἈσιάρχην Φίλιππον ἵνα ἐπαφῇ τῷ Πολυκάρπῳ λέοντα. ὁ δὲ ἔφη μὴ εἶναι ἐξὸν αὐτῷ ἐπειδὴ πεπληρώκει τὰ κυνηγέσια. 12.3 τότε ἔδοξεν αὐτοῖς ὁμοθυμαδὸν ἐπιβοῆσαι ὥστε τὸν Πολύκαρπον ζῶντα κατακαῦσαι. ἔδει γὰρ τὸ τῆς φανερωθείσης αὐτῷ ἐπὶ τοῦ προσκεφαλαίου ὀπτασίας πληρωθῆναι, ὅτε ἰδὼν αὐτὸ καιόμενον προσευχόμενος εἶπεν ἐπιστραφεὶς τοῖς σὺν αὐτῷ πιστοῖς προφητικῶς· Δεῖ με ζῶντα καῆναι.
   
   

 13. This, then, was carried into effect with greater speed than it was spoken, the multitudes immediately gathering together wood and fagots out of the shops and baths; the Jews especially, according to custom, eagerly assisting them in it. And when the funeral pile was ready, Polycarp, laying aside all his garments, and loosing his girdle, sought also to take off his sandals,—a thing he was not accustomed to do, inasmuch as every one of the faithful was always eager who should first touch his skin. For, on account of his holy life, he was, even before his martyrdom, adorned with every kind of good. Immediately then they surrounded him with those substances which had been prepared for the funeral pile. But when they were about also to fix him with nails, he said, “Leave me as I am; for He Who gives me strength to endure the fire, will also enable me, without your securing me by nails, to remain without moving in the pile.”

13.1 Ταῦτα οὖν μετὰ τοσούτου τάχους ἐγένετο θᾶττον ἢ ἐλέγετο, τῶν ὄχλων παραχρῆμα συναγόντων ἔκ τε τῶν ἐργαστηρίων καὶ βαλανείων ξύλα καὶ φρύγανα, μάλισταἸουδαίων προθύμως ὡς ἔθος αὐτοῖς εἰς ταῦτα ὑπουργούντων. 13.2 ὅτε δὲ ἡ πυρὰ ἡτοιμάσθη, ἀποθέμενος ἑαυτοῦ πάντα τὰ ἱμάτια καὶ λύσας τὴν ζώνην ἐπειρᾶτο καὶ ὑπολύειν ἑαυτόν, μὴ πρότερον τοῦτο ποιῶν διὰ τὸ ἀεὶ ἕκαστον τῶν πιστῶν σπουδάζειν, ὅστις τάχιον τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ ἅψηται. ἐν παντὶ γὰρ ἀγαθῆς ἕνεκεν πολιτείας καὶ πρὸ τῆς μαρτυρίας ἐκεκόσμητο. 13.3 εὐθέως οὖν αὐτῷ περιετίθετο τὰ πρὸς τὴν πυρὰν ἡρμοσμένα ὄργανα. μελλόντων δὲ αὐτῶν καὶ προσηλοῦν, εἶπεν·Ἄφετέ με οὕτως. ὁ γὰρ δοὺς ὑπομεῖναι τὸ πῦρ δώσει καὶ χωρὶς τῆς ὑμετέρας ἐκ τῶν ἥλων ἀσφαλείας ἄσκυλτον ἐπιμεῖναι τῇ πυρᾷ.
   

The Martyr Linked with the Sacrifice of Christ

= Eucharist, the Cup of Christ

 
   
14. They did not nail him then, but simply bound him. And he, placing his hands behind him, and being bound like a distinguished ram [taken] out of a great flock for sacrifice, and prepared to be an acceptable burnt-offering unto God, looked up to heaven, and said, 14.1 Οἱ δὲ οὐ καθήλωσαν μέν, προσέδησαν δὲ αὐτόν. ὁ δὲ ὀπίσω τὰς χεῖρας ποιήσας καὶ προσδεθεὶς ὥσπερ κριὸς ἐπίσημος ἐκ μεγάλου ποιμνίου εἰς προσφοράν, ὁλοκαύτωμα δεκτὸν τῷ θεῷ ἡτοιμασμένον, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν·

 “O Lord God Almighty, the Father of thy beloved and blessed Son Jesus Christ, by whom we have received the knowledge of Thee, the God of angels and powers, and of every creature, and of the whole race of the righteous who live before thee, I give Thee thanks that Thou hast counted me, worthy of this day and this hour, that I should have a part in the number of Thy martyrs, in the cup of thy Christ, to the resurrection of eternal life, both of soul and body, through the incorruption [imparted] by the Holy Ghost. Among whom may I be accepted this day before Thee as a fat and acceptable sacrifice, according as Thou, the ever-truthful God, hast fore-ordained, hast revealed beforehand to me, and now hast fulfilled. Wherefore also I praise Thee for all things, I bless Thee, I glorify Thee, along with the everlasting and heavenly Jesus Christ, Thy beloved Son, with whom, to Thee, and the Holy Ghost, be glory both now and to all coming ages. Amen.”

<Κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ,> ὁ τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ εὐλογητοῦ παιδός σουἸησοῦ Χριστοῦ πατήρ, δι' οὗ τὴν περὶ σοῦ ἐπίγνωσιν εἰλήφαμεν, ὁ θεὸς ἀγγέλων καὶ δυνάμεων καὶ πάσης τῆς κτίσεως παντός τε τοῦ γένους τῶν δικαίων, οἳ ζῶσιν ἐνώπιόν σου, 14.2 εὐλογῶ σε ὅτι ἠξίωσάς με τῆς ἡμέρας καὶ ὥρας ταύτης τοῦ λαβεῖν μέρος ἐν ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων, ἐν τῷ ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ σου <εἰς ἀνάστασιν ζωῆς> αἰωνίου ψυχῆς τε καὶ σώματος ἐν ἀφθαρσίᾳ πνεύματος ἁγίου, ἐν οἷς προσδεχθείην ἐνώπιόν σου σήμερον ἐν θυσίᾳ πίονι καὶ προσδεκτῇ, καθὼς προητοίμασας καὶ προεφανέρωσας καὶ ἐπλήρωσας ὁ ἀψευδὴς καὶ ἀληθινὸς θεός. 14.3 διὰ τοῦτο καὶ περὶ πάντων σὲ αἰνῶ, σὲ εὐλογῶ, σὲ δοξάζω διὰ τοῦ αἰωνίου καὶ ἐπουρανίου ἀρχιερέωςἸησοῦ Χριστοῦ ἀγαπητοῦ σου παιδός, δι' οὗ σοὶ σὺν αὐτῷ καὶ πνεύματι ἁγίῳ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς τοὺς μέλλοντας αἰῶνας. ἀμήν.
   
   

 15. When he had pronounced this amen, and so finished his prayer, those who were appointed for the purpose kindled the fire. And as the flame blazed forth in great fury, we, to whom it was given to witness it, beheld a great miracle, and have been preserved that we might report to others what then took place. For the fire, shaping itself into the form of an arch, like the sail of a ship when filled with the wind, encompassed as by a circle the body of the martyr. And he appeared within not like flesh which is burnt, but as bread that is baked, or as gold and silver glowing in a furnace. Moreover, we perceived such a sweet odor [coming from the pile], as if frankincense or some such precious spices had been smoking there.

15.1Ἀναπέμψαντος δὲ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν καὶ πληρώσαντος τὴν εὐχήν, οἱ τοῦ πυρὸς ἄνθρωποι ἐξῆψαν τὸ πῦρ. μεγάλης δὲ ἐκλαμψάσης φλογός, θαῦμα εἴδομεν οἷς ἰδεῖν ἐδόθη· οἳ καὶ ἐτηρήθημεν εἰς τὸ ἀναγγεῖλαι τοῖς λοιποῖς τὰ γενόμενα. 15.2 τὸ γὰρ πῦρ καμάρας εἶδος ποιῆσαν ὥσπερ ὀθόνη πλοίου ὑπὸ πνεύματος πληρουμένη, κύκλῳ περιετείχισεν τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος. καὶ ἦν μέσον οὐχ ὡς σὰρξ καιομένη ἀλλ' ὡς ἄρτος ὀπτώμενος ἢ ὡς χρυσὸς καὶ ἄργυρος ἐν καμίνῳ πυρούμενος. καὶ γὰρ εὐωδίας τοσαύτης ἀντελαβόμεθα ὡς λιβανωτοῦ πνέοντος ἢ ἄλλου τινὸς τῶν τιμίων ἀρωμάτων.
   
   

 16. At length, when those wicked men perceived that his body could not be consumed by the fire, they commanded an executioner to go near and pierce him through with a dagger. And on his doing this, there came forth a dove, and a great quantity of blood, so that the fire was extinguished; and all the people wondered that there should be such a difference between the unbelievers and the elect, of whom this most admirable Polycarp was one, having in our own times been an apostolic and prophetic teacher, and bishop of the Catholic Church which is in Smyrna. For every word that went out of his mouth either has been or shall yet be accomplished.

 16.1 Πέρας γοῦν ἰδόντες οἱ ἄνομοι μὴ δυνάμενον αὐτοῦ τὸ σῶμα ὑπὸ τοῦ πυρὸς δαπανηθῆναι, ἐκέλευσαν προσελθόντα αὐτῷ κομφέκτορα παραβῦσαι ξιφίδιον. καὶ τοῦτο ποιήσαντος, ἐξῆλθεν πλῆθος αἵματος ὥστε κατασβέσαι τὸ πῦρ καὶ θαυμάσαι πάντα τὸν ὄχλον, εἰ τοσαύτη τις διαφορὰ μεταξὺ τῶν τε ἀπίστων καὶ τῶν ἐκλεκτῶν, 16.2 ὧν εἷς καὶ οὗτος γεγόνει ὁ θαυμασιώτατος Πολύκαρπος, ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις διδάσκαλος ἀποστολικὸς καὶ προφητικὸς γενόμενος ἐπίσκοπός τε τῆς ἐν Σμύρνῃ καθολικῆς ἐκκλησίας. πᾶν γὰρ ῥῆμα ὃ ἀφῆκεν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἐτελειώθη καὶ τελειωθήσεται.
   
   
 17. But when the adversary of the race of the righteous, the envious, malicious, and wicked one, perceived the impressive nature of his martyrdom, and [considered] the blameless life he had led from the beginning, and how he was now crowned with the wreath of immortality, having beyond dispute received his reward, he did his utmost that not the least memorial of him should be taken away by us, although many desired to do this, and to become possessors of his holy flesh. 17.1Ὁ δὲ ἀντίζηλος καὶ βάσκανος καὶ πονηρός, ὁ ἀντικείμενος τῷ γένει τῶν δικαίων, ἰδὼν τό τε μέγεθος αὐτοῦ τῆς μαρτυρίας καὶ τὴν ἀπ' ἀρχῆς ἀνεπίληπτον πολιτείαν, ἐστεφανωμένον τε τὸν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον καὶ βραβεῖον ἀναντίρρητον ἀπενηνεγμένον, ἐπετήδευσεν ὡς μηδὲ τὸ σωμάτιον αὐτοῦ ὑφ' ἡμῶν ληφθῆναι, καίπερ πολλῶν ἐπιθυμούντων τοῦτο ποιῆσαι καὶ κοινωνῆσαι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ σαρκίῳ.
For this end he suggested it to Nicetes, the father of Herod and brother of Alce, to go and entreat the governor not to give up his body to be buried, “lest,” said he, “forsaking Him that was crucified, they begin to worship this one.” This he said at the suggestion and urgent persuasion of the Jews, who also watched us, as we sought to take him out of the fire, being ignorant of this, that it is neither possible for us ever to forsake Christ, who suffered for the salvation of such as shall be saved throughout the whole world (the blameless one for sinners), nor to worship any other. 17.2 ὑπέβαλεν γοῦν Νικήτην τὸν τοῦἩρώδου πατέρα, ἀδελφὸν δὲἌλκης, ἐντυχεῖν τῷ ἄρχοντι ὥστε μὴ δοῦναι αὐτοῦ τὸ σῶμα· μή, φησίν, ἀφέντες τὸν ἐσταυρωμένον τοῦτον ἄρξωνται σέβεσθαι. καὶ ταῦτα ὑποβαλλόντων καὶ ἐνισχυόντων τῶνἸουδαίων, οἳ καὶ ἐτήρησαν μελλόντων ἡμῶν ἐκ τοῦ πυρὸς αὐτὸν λαμβάνειν, ἀγνοοῦντες ὅτι οὔτε τὸν Χριστόν ποτε καταλιπεῖν δυνησόμεθα τὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ παντὸς κόσμου τῶν σωζομένων σωτηρίας παθόντα ἄμωμον ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν οὔτε ἕτερόν τινα σέβεσθαι.

 For [Christ] indeed, being the Son of God, we adore; but the martyrs, as disciples and followers of the Lord, we worthily love on account of their extraordinary affection towards their own King and Master, of whom may we also be made companions and fellow-disciples!

17.3 τοῦτον μὲν γὰρ υἱὸν ὄντα τοῦ θεοῦ προσκυνοῦμεν, τοὺς δὲ μάρτυρας ὡς μαθητὰς καὶ μιμητὰς τοῦ κυρίου ἀγαπῶμεν ἀξίως ἕνεκα εὐνοίας ἀνυπερβλήτου τῆς εἰς τὸν ἴδιον βασιλέα καὶ διδάσκαλον, ὧν γένοιτο καὶ ἡμᾶς κοινωνούς τε καὶ συμμαθητὰς γενέσθαι.
   
   

Preservation of martyr's relics in reliquary
    for commemorative celebration of anniversary:

In memory of both the dead and the living

 
   

 18. The centurion then, seeing the strife excited by the Jews, placed the body in the midst of the fire, and consumed it. Accordingly, we afterwards took up his bones, as being more precious than the most exquisite jewels, and more purified than gold, and deposited them in a fitting place, whither, being gathered together, as opportunity is allowed us, with joy and rejoicing, the Lord shall grant us to celebrate the anniversary of his martyrdom, both in memory of those who have already finished their course, and for the exercising and preparation of those yet to walk in their steps.

 18.1Ἰδὼν οὖν ὁ κεντυρίων τὴν τῶνἸουδαίων γενομένην φιλονεικίαν, θεὶς αὐτὸν ἐν μέσῳ, ὡς ἔθος αὐτοῖς, ἔκαυσεν. 18.2 οὕτως τε ἡμεῖς ὕστερον ἀνελόμενοι τὰ τιμιώτερα λίθων πολυτελῶν καὶ δοκιμώτερα ὑπὲρ χρυσίον ὀστᾶ αὐτοῦ ἀπεθέμεθα ὅπου καὶ ἀκόλουθον ἦν. 18.3 ἔνθα ὡς δυνατὸν ἡμῖν συναγομένοις ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ παρέξει ὁ κύριος ἐπιτελεῖν τὴν τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ ἡμέραν γενέθλιον εἴς τε τὴν τῶν προηθληκότων μνήμην καὶ τῶν μελλόντων ἄσκησίν τε καὶ ἑτοιμασίαν.
   
   

 19. This, then, is the account of the blessed Polycarp, who, being the twelfth that was martyred in Smyrna (reckoning those also of Philadelphia), yet occupies a place of his own in the memory of all men, insomuch that he is everywhere spoken of by the heathen themselves. He was not merely an illustrious teacher, but also a pre-eminent martyr, whose martyrdom all desire to imitate, as having been altogether consistent with the Gospel of Christ. For, having through patience overcome the unjust governor, and thus acquired the crown of immortality, he now, with the apostles and all the righteous [in heaven], rejoicingly glorifies God, even the Father, and blesses our Lord Jesus Christ, the Saviour of our souls, the Governor of our bodies, and the Shepherd of the Catholic Church throughout the world.

19.1 Τοιαῦτα τὰ κατὰ τὸν μακάριον Πολύκαρπον, ὃς σὺν τοῖς ἀπὸ Φιλαδελφίας δωδέκατος ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσας, μόνος ὑπὸ πάντων μᾶλλον μνημονεύεται, ὥστε καὶ ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ἐν παντὶ τόπῳ λαλεῖσθαι, οὐ μόνον διδάσκαλος γενόμενος ἐπίσημος ἀλλὰ καὶ μάρτυς ἔξοχος, οὗ τὸ μαρτύριον πάντες ἐπιθυμοῦσιν μιμεῖσθαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιον Χριστοῦ γενόμενον. 19.2 διὰ τῆς ὑπομονῆς καταγωνισάμενος τὸν ἄδικον ἄρχοντα καὶ οὕτως τὸν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον ἀπολαβών, σὺν τοῖς ἀποστόλοις καὶ πᾶσιν δικαίοις ἀγαλλιώμενος δοξάζει τὸν θεὸν καὶ πατέρα παντοκράτορα καὶ εὐλογεῖ τὸν κύριον ἡμῶνἸησοῦν Χριστόν, τὸν σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ κυβερνήτην τῶν σωμάτων ἡμῶν καὶ ποιμένα τῆς κατὰ τὴν οἰκουμένην καθολικῆς ἐκκλησίας.
   
   

 20. Since, then, ye requested that we would at large make you acquainted with what really took place, we have for the present sent you this summary account through our brother Marcus. When, therefore, ye have yourselves read this Epistle, be pleased to send it to the brethren at a greater distance, that they also may glorify the Lord, who makes such choice of His own servants. To Him who is able to bring us all by His grace and goodness into his everlasting kingdom, through His only-begotten Son Jesus Christ, to Him be glory, and honour, and power, and majesty, for ever. Amen. Salute all the saints. They that are with us salute you, and Evarestus, who wrote this Epistle, with all his house.

 20.1Ὑμεῖς μὲν οὖν ἠξιώσατε διὰ πλειόνων δηλωθῆναι ὑμῖν τὰ γενόμενα, ἡμεῖς δὲ κατὰ τὸ παρὸν ἐπὶ κεφαλαίῳ μεμηνύκαμεν διὰ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν Μαρκίωνος. μαθόντες οὖν ταῦτα καὶ τοῖς ἐπέκεινα ἀδελφοῖς τὴν ἐπιστολὴν διαπέμψασθε ἵνα καὶ ἐκεῖνοι δοξάζωσιν τὸν κύριον τὸν ἐκλογὰς ποιοῦντα ἀπὸ τῶν ἰδίων δούλων. 20.2 Τῷ δὲ δυναμένῳ πάντας ἡμᾶς εἰσαγαγεῖν ἐν τῇ αὐτοῦ χάριτι καὶ δωρεᾷ εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ βασιλείαν διὰ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ τοῦ μονογενοῦςἸησοῦ Χριστοῦ, δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλωσύνη εἰς τοὺς αἰῶνας. προσαγορεύετε πάντας τοὺς ἁγίους. ὑμᾶς οἱ σὺν ἡμῖν προσαγορεύουσιν καὶ Εὐάρεστος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν πανοικεί.
   
   

 21. Now, the blessed Polycarp suffered martyrdom on the second day of the month Xanthicus just begun, the seventh day before the Kalends of May, on the great Sabbath, at the eighth hour. He was taken by Herod, Philip the Trallian being high priest, Statius Quadratus being proconsul, but Jesus Christ being King for ever, to whom be glory, honour, majesty, and an everlasting throne, from generation to generation. Amen.

21.1 Μαρτυρεῖ δὲ ὁ μακάριος Πολύκαρπος μηνὸς Ξανθικοῦ δευτέρᾳ ἱσταμένου κατὰ δὲῬωμαίους πρὸ ἑπτὰ καλανδῶν Μαρτίων σαββάτῳ μεγάλῳ ὥρᾳ ὀγδόῃ. συνελήφθη δὲ ὑπὸἩρώδου ἐπὶ ἀρχιερέως Φιλίππου Τραλλιανοῦ, ἀνθυπατεύοντος Στατίου Κοδράτου, βασιλεύοντος δὲ εἰς τοὺς αἰῶνας τοῦ κυρίου ἡμῶνἸησοῦ Χριστοῦ.
   
   

22. We wish you, brethren, all happiness, while you walk according to the doctrine of the Gospel of Jesus Christ; with whom be glory to God the Father and the Holy Spirit, for the salvation of His holy elect, after whose example the blessed Polycarp suffered, following in whose steps may we too be found in the kingdom of Jesus Christ!

̓Ερρῶσθαι ὑμᾶς εὐχόμεθα, ἀδελφοί, στοιχοῦντας τῷ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον λόγῳἸησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ δόξα τῷ θεῷ καὶ πατρὶ καὶ ἁγίῳ πνεύματι ἐπὶ σωτηρίᾳ τῇ τῶν ἁγίων ἐκλεκτῶν, καθὼς ἐμαρτύρησεν ὁ μακάριος Πολύκαρπος, οὗ γένοιτο ἐν τῇ βασιλείᾳἸησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὰ ἴχνη εὑρεθῆναι ἡμᾶς.
   
   

This Webpage was created for a workshop held at Saint Andrew's Abbey, Valyermo, California in 2003....x....   “”.

....x....   “”.