THE SONG of SONGS
THE SONG of SOLOMON
 

 


Ch.1Ch.2Ch.3Ch.4Ch.5Ch.6Ch.7Ch.8

CHAPTER 1

 

 

1 The Song of Songs, which is Solomon’s.

 

1 ᾆσμα ᾀσμάτων ὅ ἐστιν τῷ Σαλωμων

 2 O that you would kiss me with the kisses of your mouth! For your love is better than wine,

osculetur me osculo oris sui quia meliora sunt ubera tua vino

 2  φιλησάτω με ἀπὸ φιλημάτων στόματος αὐτοῦ ὅτι ἀγαθοὶ μαστοί σου ὑπὲρ οἶνον

 3 your anointing oils are fragrant, your name is oil poured out; therefore the maidens love you.

 2 fraglantia unguentis optimis oleum effusum nomen tuum ideo adulescentulae dilexerunt te

 3  καὶ ὀσμὴ μύρων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα μύρον ἐκκενωθὲν ὄνομά σου διὰ τοῦτο νεάνιδες ἠγάπησάν σε

 4 Draw me after you, let us make haste. The king has brought me into his chambers. We will exult and rejoice in you; we will extol your love more than wine; rightly do they love you.

 3 trahe me post te curremus introduxit me rex in cellaria sua exultabimus et laetabimur in te memores uberum tuorum super vinum recti diligunt te

 4  εἵλκυσάν σε ὀπίσω σου εἰς ὀσμὴν μύρων σου δραμοῦμεν εἰσήνεγκέν με ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ ταμίειον αὐτοῦ ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν σοί ἀγαπήσομεν μαστούς σου ὑπὲρ οἶνον εὐθύτης ἠγάπησέν σε

 5 I am very dark, but comely, O daughters of Jerusalem, like the tents of Kedar, like the curtains of Solomon.

 4 nigra sum sed formonsa filiae Hierusalem sicut tabernacula Cedar sicut pelles Salomonis

 5  μέλαινά εἰμι καὶ καλή θυγατέρες Ιερουσαλημ ὡς σκηνώματα Κηδαρ ὡς δέρρεις Σαλωμων

 6 Do not gaze at me because I am swarthy, because the sun has scorched me. My mother’s sons were angry with me, they made me keeper of the vineyards; but, my own vineyard I have not kept!

 5 nolite me considerare quod fusca sim quia decoloravit me sol filii matris meae pugnaverunt contra me posuerunt me custodem in vineis vineam meam non custodivi

 6  μὴ βλέψητέ με ὅτι ἐγώ εἰμι μεμελανωμένη ὅτι παρέβλεψέν με ὁ ἥλιος υἱοὶ μητρός μου ἐμαχέσαντο ἐν ἐμοί ἔθεντό με φυλάκισσαν ἐν ἀμπελῶσιν ἀμπελῶνα ἐμὸν οὐκ ἐφύλαξα

 7 Tell me, you whom my soul loves, where you pasture your flock, where you make it lie down at noon; for why should I be like one who wanders beside the flocks of your companions?

 6 indica mihi quem diligit anima mea ubi pascas ubi cubes in meridie ne vagari incipiam per greges sodalium tuorum

 7  ἀπάγγειλόν μοι ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου ποῦ ποιμαίνεις ποῦ κοιτάζεις ἐν μεσημβρίᾳ μήποτε γένωμαι ὡς περιβαλλομένη ἐπ᾽ ἀγέλαις ἑταίρων σου

 8 If you do not know, O fairest among women, follow in the tracks of the flock, and pasture your kids beside the shepherds’ tents.

 7 si ignoras te o pulchra inter mulieres egredere et abi post vestigia gregum et pasce hedos tuos iuxta tabernacula pastorum

 8  ἐὰν μὴ γνῷς σεαυτήν ἡ καλὴ ἐν γυναιξίν ἔξελθε σὺ ἐν πτέρναις τῶν ποιμνίων καὶ ποίμαινε τὰς ἐρίφους σου ἐπὶ σκηνώμασιν τῶν ποιμένων

 9 I compare you, my love, to a mare of Pharaoh’s chariots.

 8 equitatui meo in curribus Pharaonis adsimilavi te amica mea

 9  τῇ ἵππῳ μου ἐν ἅρμασιν Φαραω ὡμοίωσά σε ἡ πλησίον μου

 10 Your cheeks are comely with ornaments, your neck with strings of jewels.

 9 pulchrae sunt genae tuae sicut turturis collum tuum sicut monilia

 10  τί ὡραιώθησαν σιαγόνες σου ὡς τρυγόνες τράχηλός σου ὡς ὁρμίσκοι

 11 We will make you ornaments of gold, studded with silver.

 10 murenulas aureas faciemus tibi vermiculatas argento

 11  ὁμοιώματα χρυσίου ποιήσομέν σοι μετὰ στιγμάτων τοῦ ἀργυρίου

 12 While the king was on his couch, my nard gave forth its fragrance.

 11 dum esset rex in accubitu suo nardus mea dedit odorem suum

 12  ἕως οὗ ὁ βασιλεὺς ἐν ἀνακλίσει αὐτοῦ νάρδος μου ἔδωκεν ὀσμὴν αὐτοῦ

 13 My beloved is to me a bag of myrrh, that lies between my breasts.

 12 fasciculus murrae dilectus meus mihi inter ubera mea commorabitur

 13  ἀπόδεσμος τῆς στακτῆς ἀδελφιδός μου ἐμοί ἀνὰ μέσον τῶν μαστῶν μου αὐλισθήσεται

 14 My beloved is to me a cluster of henna blossoms in the vineyards of Engedi.

 13 botrus cypri dilectus meus mihi in vineis Engaddi

 14  βότρυς τῆς κύπρου ἀδελφιδός μου ἐμοὶ ἐν ἀμπελῶσιν Εγγαδδι

 15 Behold, you are beautiful, my love; behold, you are beautiful; your eyes are doves.

 14 ecce tu pulchra es amica mea ecce tu pulchra oculi tui columbarum

 15  ἰδοὺ εἶ καλή ἡ πλησίον μου ἰδοὺ εἶ καλή ὀφθαλμοί σου περιστεραί

 16 Behold, you are beautiful, my beloved, truly lovely. Our couch is green;

 15 ecce tu pulcher es dilecte mi et decorus lectulus noster floridus

 16  ἰδοὺ εἶ καλός ὁ ἀδελφιδός μου καί γε ὡραῖος πρὸς κλίνη ἡμῶν σύσκιος

 17 the beams of our house are cedar, our rafters are pine.

 16 tigna domorum nostrarum cedrina laquearia nostra cypressina

 17  δοκοὶ οἴκων ἡμῶν κέδροι φατνώματα ἡμῶν κυπάρισσοι

CHAPTER 2

 

 

1 I am a rose of Sharon, a lily of the valleys.

1 ego flos campi et lilium convallium

1 ἐγὼ ἄνθος τοῦ πεδίου κρίνον τῶν κοιλάδων

 2 As a lily among brambles, so is my love among maidens.

 2 sicut lilium inter spinas sic amica mea inter filias

 2  ὡς κρίνον ἐν μέσῳ ἀκανθῶν οὕτως ἡ πλησίον μου ἀνὰ μέσον τῶν θυγατέρων

 3 As an apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among young men. With great delight I sat in his shadow, and his fruit was sweet to my taste.

 3 sicut malum inter ligna silvarum sic dilectus meus inter filios sub umbra illius quam desideraveram sedi et fructus eius dulcis gutturi meo

 3  ὡς μῆλον ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ οὕτως ἀδελφιδός μου ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν ἐν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ ἐπεθύμησα καὶ ἐκάθισα καὶ καρπὸς αὐτοῦ γλυκὺς ἐν λάρυγγί μου

 4 He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love.

 4 introduxit me in cellam vinariam ordinavit in me caritatem

 4  εἰσαγάγετέ με εἰς οἶκον τοῦ οἴνου τάξατε ἐπ᾽ ἐμὲ ἀγάπην

 5 Sustain me with raisins, refresh me with apples; for I am sick with love.

 5 fulcite me floribus stipate me malis quia amore langueo

 5  στηρίσατέ με ἐν ἀμόραις στοιβάσατέ με ἐν μήλοις ὅτι τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ

 6 O that his left hand were under my head, and that his right hand embraced me!

 6 leva eius sub capite meo et dextera illius amplexabitur me

 6  εὐώνυμος αὐτοῦ ὑπὸ τὴν κεφαλήν μου καὶ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ περιλήμψεταί με

 7 I adjure you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or the hinds of the field, that you stir not up nor awaken love until it please.

 7 adiuro vos filiae Hierusalem per capreas cervosque camporum ne suscitetis neque evigilare faciatis dilectam quoadusque ipsa velit

 7  ὥρκισα ὑμᾶς θυγατέρες Ιερουσαλημ ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ ἐὰν ἐγείρητε καὶ ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην ἕως οὗ θελήσῃ

 8 The voice of my beloved! Behold, he comes, leaping upon the mountains, bounding over the hills.

 8 vox dilecti mei ecce iste venit saliens in montibus transiliens colles

 8  φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου ἰδοὺ οὗτος ἥκει πηδῶν ἐπὶ τὰ ὄρη διαλλόμενος ἐπὶ τοὺς βουνούς

 9 My beloved is like a gazelle, or a young stag. Behold, there he stands behind our wall, gazing in at the windows, looking through the lattice.

 9 similis est dilectus meus capreae hinuloque cervorum en ipse stat post parietem nostrum despiciens per fenestras prospiciens per cancellos

 9  ὅμοιός ἐστιν ἀδελφιδός μου τῇ δορκάδι ἢ νεβρῷ ἐλάφων ἐπὶ τὰ ὄρη Βαιθηλ ἰδοὺ οὗτος ἕστηκεν ὀπίσω τοῦ τοίχου ἡμῶν παρακύπτων διὰ τῶν θυρίδων ἐκκύπτων διὰ τῶν δικτύων

 10 My beloved speaks and says to me: “Arise, my love, my fair one, and come away;

 10 et dilectus meus loquitur mihi surge propera amica mea formonsa mea et veni

 10  ἀποκρίνεται ἀδελφιδός μου καὶ λέγει μοι ἀνάστα ἐλθέ ἡ πλησίον μου καλή μου περιστερά μου

 11 for lo, the winter is past, the rain is over and gone.

 11 iam enim hiemps transiit imber abiit et recessit

 11  ὅτι ἰδοὺ ὁ χειμὼν παρῆλθεν ὁ ὑετὸς ἀπῆλθεν ἐπορεύθη ἑαυτῷ

 12 The flowers appear on the earth, the time of singing has come, and the voice of the turtledove is heard in our land.

 12 flores apparuerunt in terra tempus putationis advenit vox turturis audita est in terra nostra

 12  τὰ ἄνθη ὤφθη ἐν τῇ γῇ καιρὸς τῆς τομῆς ἔφθακεν φωνὴ τοῦ τρυγόνος ἠκούσθη ἐν τῇ γῇ ἡμῶν

 13 The fig tree puts forth its figs, and the vines are in blossom; they give forth fragrance. Arise, my love, my fair one, and come away.

 13 ficus protulit grossos suos vineae florent dederunt odorem surge amica mea speciosa mea et veni

 13  ἡ συκῆ ἐξήνεγκεν ὀλύνθους αὐτῆς αἱ ἄμπελοι κυπρίζουσιν ἔδωκαν ὀσμήν ἀνάστα ἐλθέ ἡ πλησίον μου καλή μου περιστερά μου

 14 O my dove, in the clefts of the rock, in the covert of the cliff, let me see your face, let me hear your voice, for your voice is sweet, and your face is comely.

 14 columba mea in foraminibus petrae in caverna maceriae ostende mihi faciem tuam sonet vox tua in auribus meis vox enim tua dulcis et facies tua decora

 14  καὶ ἐλθὲ σύ περιστερά μου ἐν σκέπῃ τῆς πέτρας ἐχόμενα τοῦ προτειχίσματος δεῖξόν μοι τὴν ὄψιν σου καὶ ἀκούτισόν με τὴν φωνήν σου ὅτι ἡ φωνή σου ἡδεῖα καὶ ἡ ὄψις σου ὡραία

 15 Catch us the foxes, the little foxes, that spoil the vineyards, for our vineyards are in blossom.”

 15 capite nobis vulpes vulpes parvulas quae demoliuntur vineas nam vinea nostra floruit

 15  πιάσατε ἡμῖν ἀλώπεκας μικροὺς ἀφανίζοντας ἀμπελῶνας καὶ αἱ ἄμπελοι ἡμῶν κυπρίζουσιν

 16 My beloved is mine and I am his, he pastures his flock among the lilies.

 16 dilectus meus mihi et ego illi qui pascitur inter lilia

 16  ἀδελφιδός μου ἐμοί κἀγὼ αὐτῷ ὁ ποιμαίνων ἐν τοῖς κρίνοις

 17 Until the day breathes and the shadows flee, turn, my beloved, be like a gazelle, or a young stag upon rugged mountains.

 17 donec adspiret dies et inclinentur umbrae revertere similis esto dilecte mi capreae aut hinulo cervorum super montes Bether

 17  ἕως οὗ διαπνεύσῃ ἡ ἡμέρα καὶ κινηθῶσιν αἱ σκιαί ἀπόστρεψον ὁμοιώθητι σύ ἀδελφιδέ μου τῷ δόρκωνι ἢ νεβρῷ ἐλάφων ἐπὶ ὄρη κοιλωμάτων

CHAPTER 3

 

 

1 Upon my bed by night I sought him whom my soul loves; I sought him, but found him not; I called him, but he gave no answer.

1 in lectulo meo per noctes quaesivi quem diligit anima mea quaesivi illum et non inveni

1 ἐπὶ κοίτην μου ἐν νυξὶν ἐζήτησα ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν ἐκάλεσα αὐτόν καὶ οὐχ ὑπήκουσέν μου

 2 “I will rise now and go about the city, in the streets and in the squares; I will seek him whom my soul loves.” I sought him, but found him not.

 2 surgam et circuibo civitatem per vicos et plateas quaeram quem diligit anima mea quaesivi illum et non inveni

 2  ἀναστήσομαι δὴ καὶ κυκλώσω ἐν τῇ πόλει ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ ἐν ταῖς πλατείαις καὶ ζητήσω ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν

 3 The watchmen found me, as they went about in the city. “Have you seen him whom my soul loves?”

 3 invenerunt me vigiles qui custodiunt civitatem num quem dilexit anima mea vidistis

 3  εὕροσάν με οἱ τηροῦντες οἱ κυκλοῦντες ἐν τῇ πόλει μὴ ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου εἴδετε

 4 Scarcely had I passed them, when I found him whom my soul loves. I held him, and would not let him go until I had brought him into my mother’s house, and into the chamber of her that conceived me.

 4 paululum cum pertransissem eos inveni quem diligit anima mea tenui eum nec dimittam donec introducam illum in domum matris meae et in cubiculum genetricis meae

 4  ὡς μικρὸν ὅτε παρῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν ἕως οὗ εὗρον ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου ἐκράτησα αὐτὸν καὶ οὐκ ἀφήσω αὐτόν ἕως οὗ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς οἶκον μητρός μου καὶ εἰς ταμίειον τῆς συλλαβούσης με

 5 I adjure you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or the hinds of the field, that you stir not up nor awaken love until it please.

 5 adiuro vos filiae Hierusalem per capreas cervosque camporum ne suscitetis neque evigilare faciatis dilectam donec ipsa velit

 5  ὥρκισα ὑμᾶς θυγατέρες Ιερουσαλημ ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ ἐὰν ἐγείρητε καὶ ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην ἕως ἂν θελήσῃ

 6 What is that coming up from the wilderness, like a column of smoke, perfumed with myrrh and frankincense, with all the fragrant powders of the merchant?

 6 quae est ista quae ascendit per desertum sicut virgula fumi ex aromatibus murrae et turis et universi pulveris pigmentarii

 6  τίς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα ἀπὸ τῆς ἐρήμου ὡς στελέχη καπνοῦ τεθυμιαμένη σμύρναν καὶ λίβανον ἀπὸ πάντων κονιορτῶν μυρεψοῦ

 7 Behold, it is the litter of Solomon! About it are sixty mighty men of the mighty men of Israel,

 7 en lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt ex fortissimis Israhel

 7  ἰδοὺ ἡ κλίνη τοῦ Σαλωμων ἑξήκοντα δυνατοὶ κύκλῳ αὐτῆς ἀπὸ δυνατῶν Ισραηλ

 8 all girt with swords and expert in war, each with his sword at his thigh, against alarms by night.

 8 omnes tenentes gladios et ad bella doctissimi uniuscuiusque ensis super femur suum propter timores nocturnos

 8  πάντες κατέχοντες ῥομφαίαν δεδιδαγμένοι πόλεμον ἀνὴρ ῥομφαία αὐτοῦ ἐπὶ μηρὸν αὐτοῦ ἀπὸ θάμβους ἐν νυξίν

 9 King Solomon made himself a palanquin from the wood of Lebanon.

 9 ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani

 9  φορεῖον ἐποίησεν ἑαυτῷ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἀπὸ ξύλων τοῦ Λιβάνου

 10 He made its posts of silver, its back of gold, its seat of purple; it was lovingly wrought within by the daughters of Jerusalem.

 10 columnas eius fecit argenteas reclinatorium aureum ascensum purpureum media caritate constravit propter filias Hierusalem

 10  στύλους αὐτοῦ ἐποίησεν ἀργύριον καὶ ἀνάκλιτον αὐτοῦ χρύσεον ἐπίβασις αὐτοῦ πορφυρᾶ ἐντὸς αὐτοῦ λιθόστρωτον ἀγάπην ἀπὸ θυγατέρων Ιερουσαλημ

 11 Go forth, O daughters of Zion, and behold King Solomon, with the crown with which his mother crowned him on the day of his wedding, on the day of the gladness of his heart.

 11 egredimini et videte filiae Sion regem Salomonem in diademate quo coronavit eum mater sua in die disponsionis illius et in die laetitiae cordis eius

 11  ἐξέλθατε καὶ ἴδετε ἐν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων ἐν τῷ στεφάνῳ ᾧ ἐστεφάνωσεν αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ νυμφεύσεως αὐτοῦ καὶ ἐν ἡμέρᾳ εὐφροσύνης καρδίας αὐτοῦ

CHAPTER 4

 

 

1 Behold, you are beautiful, my love, behold, you are beautiful! Your eyes are doves behind your veil. Your hair is like a flock of goats, moving down the slopes of Gilead.

1 quam pulchra es amica mea quam pulchra es oculi tui columbarum absque eo quod intrinsecus latet capilli tui sicut greges caprarum quae ascenderunt de monte Galaad

1 ἰδοὺ εἶ καλή ἡ πλησίον μου ἰδοὺ εἶ καλή ὀφθαλμοί σου περιστεραὶ ἐκτὸς τῆς σιωπήσεώς σου τρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν αἳ ἀπεκαλύφθησαν ἀπὸ τοῦ Γαλααδ

 2 Your teeth are like a flock of shorn ewes that have come up from the washing, all of which bear twins, and not one among them is bereaved.

 2 dentes tui sicut greges tonsarum quae ascenderunt de lavacro omnes gemellis fetibus et sterilis non est inter eas

 2  ὀδόντες σου ὡς ἀγέλαι τῶν κεκαρμένων αἳ ἀνέβησαν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ αἱ πᾶσαι διδυμεύουσαι καὶ ἀτεκνοῦσα οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς

 3 Your lips are like a scarlet thread, and your mouth is lovely. Your cheeks are like halves of a pomegranate behind your veil.

 3 sicut vitta coccinea labia tua et eloquium tuum dulce sicut fragmen mali punici ita genae tuae absque eo quod intrinsecus latet

 3  ὡς σπαρτίον τὸ κόκκινον χείλη σου καὶ ἡ λαλιά σου ὡραία ὡς λέπυρον τῆς ῥόας μῆλόν σου ἐκτὸς τῆς σιωπήσεώς σου

 4 Your neck is like the tower of David, built for an arsenal, whereon hang a thousand bucklers, all of them shields of warriors.

 4 sicut turris David collum tuum quae aedificata est cum propugnaculis mille clypei pendent ex ea omnis armatura fortium

 4  ὡς πύργος Δαυιδ τράχηλός σου ὁ ᾠκοδομημένος εἰς θαλπιωθ χίλιοι θυρεοὶ κρέμανται ἐπ᾽ αὐτόν πᾶσαι βολίδες τῶν δυνατῶν

 5 Your two breasts are like two fawns, twins of a gazelle, that feed among the lilies.

 5 duo ubera tua sicut duo hinuli capreae gemelli qui pascuntur in liliis

 5  δύο μαστοί σου ὡς δύο νεβροὶ δίδυμοι δορκάδος οἱ νεμόμενοι ἐν κρίνοις

 6 Until the day breathes and the shadows flee, I will hie me to the mountain of myrrh and the hill of frankincense.

 6 donec adspiret dies et inclinentur umbrae vadam ad montem murrae et ad collem turis

 6  ἕως οὗ διαπνεύσῃ ἡ ἡμέρα καὶ κινηθῶσιν αἱ σκιαί πορεύσομαι ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄρος τῆς σμύρνης καὶ πρὸς τὸν βουνὸν τοῦ Λιβάνου

 7 You are all fair, my love; there is no flaw in you.

 7 tota pulchra es amica mea et macula non est in te

 7  ὅλη καλὴ εἶ ἡ πλησίον μου καὶ μῶμος οὐκ ἔστιν ἐν σοί

 8 Come with me from Lebanon, my bride; come with me from Lebanon. Depart from the peak of Amana, from the peak of Senir and Hermon, from the dens of lions, from the mountains of leopards.

 8 veni de Libano sponsa veni de Libano veni coronaberis de capite Amana de vertice Sanir et Hermon de cubilibus leonum de montibus pardorum

 8  δεῦρο ἀπὸ Λιβάνου νύμφη δεῦρο ἀπὸ Λιβάνου ἐλεύσῃ καὶ διελεύσῃ ἀπὸ ἀρχῆς πίστεως ἀπὸ κεφαλῆς Σανιρ καὶ Ερμων ἀπὸ μανδρῶν λεόντων ἀπὸ ὀρέων παρδάλεων

 9 You have ravished my heart, my sister, my bride, you have ravished my heart with a glance of your eyes, with one jewel of your necklace.

 9 vulnerasti cor meum soror mea sponsa vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum et in uno crine colli tui

 9  ἐκαρδίωσας ἡμᾶς ἀδελφή μου νύμφη ἐκαρδίωσας ἡμᾶς ἑνὶ ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου ἐν μιᾷ ἐνθέματι τραχήλων σου

 10 How sweet is your love, my sister, my bride! how much better is your love than wine, and the fragrance of your oils than any spice!

 10 quam pulchrae sunt mammae tuae soror mea sponsa pulchriora ubera tua vino et odor unguentorum tuorum super omnia aromata

 10  τί ἐκαλλιώθησαν μαστοί σου ἀδελφή μου νύμφη τί ἐκαλλιώθησαν μαστοί σου ἀπὸ οἴνου καὶ ὀσμὴ ἱματίων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα

 11 Your lips distil nectar, my bride; honey and milk are under your tongue; the scent of your garments is like the scent of Lebanon.

 11 favus distillans labia tua sponsa mel et lac sub lingua tua et odor vestimentorum tuorum sicut odor turis

 11  κηρίον ἀποστάζουσιν χείλη σου νύμφη μέλι καὶ γάλα ὑπὸ τὴν γλῶσσάν σου καὶ ὀσμὴ ἱματίων σου ὡς ὀσμὴ Λιβάνου

c04.12_enclosed_garden    

CLOISTER
 GARDEN
    SINGEVERGA ABBEY
    OPORTO
    PORTUGAL
 

 [4.]12 A[N enclosed] garden [locked] is my sister, my bride, a garden locked, a fountain sealed.

 12 hortus conclusus soror mea sponsa hortus conclusus fons signatus

 12  κῆπος κεκλεισμένος ἀδελφή μου νύμφη κῆπος κεκλεισμένος πηγὴ ἐσφραγισμένη

 13 Your shoots are an orchard of pomegranates with all choicest fruits, henna with nard,

 13 emissiones tuae paradisus malorum punicorum cum pomorum fructibus cypri cum nardo

 13  ἀποστολαί σου παράδεισος ῥοῶν μετὰ καρποῦ ἀκροδρύων κύπροι μετὰ νάρδων

 14 nard and saffron, calamus and cinnamon, with all trees of frankincense, myrrh and aloes, with all chief spices --

 14 nardus et crocus fistula et cinnamomum cum universis lignis Libani murra et aloe cum omnibus primis unguentis

 14  νάρδος καὶ κρόκος κάλαμος καὶ κιννάμωμον μετὰ πάντων ξύλων τοῦ Λιβάνου σμύρνα αλωθ μετὰ πάντων πρώτων μύρων

 15 a garden fountain, a well of living water, and flowing streams from Lebanon.

 15 fons hortorum puteus aquarum viventium quae fluunt impetu de Libano

 15  πηγὴ κήπων φρέαρ ὕδατος ζῶντος καὶ ῥοιζοῦντος ἀπὸ τοῦ Λιβάνου

 16 Awake, O north wind, and come, O south wind! Blow upon my garden, let its fragrance be wafted abroad. Let my beloved come to his garden, and eat its choicest fruits.

 16 surge aquilo et veni auster perfla hortum meum et fluant aromata illius 5.1 veniat dilectus meus in hortum suum et comedat fructum pomorum suorum

 16  ἐξεγέρθητι βορρᾶ καὶ ἔρχου νότε διάπνευσον κῆπόν μου καὶ ῥευσάτωσαν ἀρώματά μου καταβήτω ἀδελφιδός μου εἰς κῆπον αὐτοῦ καὶ φαγέτω καρπὸν ἀκροδρύων αὐτοῦ

CHAPTER 5

 

 

1 I come to my garden, my sister, my bride, I gather my myrrh with my spice, I eat my honeycomb with my honey, I drink my wine with my milk. Eat, O friends, and drink: drink deeply, O lovers!

veni in hortum meum soror mea sponsa messui murram meam cum aromatibus meis comedi favum cum melle meo bibi vinum meum cum lacte meo comedite amici bibite et inebriamini carissimi

1 εἰσῆλθον εἰς κῆπόν μου ἀδελφή μου νύμφη ἐτρύγησα σμύρναν μου μετὰ ἀρωμάτων μου ἔφαγον ἄρτον μου μετὰ μέλιτός μου ἔπιον οἶνόν μου μετὰ γάλακτός μου φάγετε πλησίοι καὶ πίετε καὶ μεθύσθητε ἀδελφοί

 2 I slept, but my heart was awake. Hark! my beloved is knocking. “Open to me, my sister, my love, my dove, my perfect one; for my head is wet with dew, my locks with the drops of the night.”

 2 ego dormio et cor meum vigilat vox dilecti mei pulsantis aperi mihi soror mea amica mea columba mea inmaculata mea quia caput meum plenum est rore et cincinni mei guttis noctium

 2  ἐγὼ καθεύδω καὶ ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου κρούει ἐπὶ τὴν θύραν ἄνοιξόν μοι ἀδελφή μου ἡ πλησίον μου περιστερά μου τελεία μου ὅτι ἡ κεφαλή μου ἐπλήσθη δρόσου καὶ οἱ βόστρυχοί μου ψεκάδων νυκτός

 3 I had put off my garment, how could I put it on? I had bathed my feet, how could I soil them?

 3 expoliavi me tunica mea quomodo induar illa lavi pedes meos quomodo inquinabo illos

 3  ἐξεδυσάμην τὸν χιτῶνά μου πῶς ἐνδύσωμαι αὐτόν ἐνιψάμην τοὺς πόδας μου πῶς μολυνῶ αὐτούς

 4 My beloved put his hand to the latch, and my heart was thrilled within me.

 4 dilectus meus misit manum suam per foramen et venter meus intremuit ad tactum eius

 4  ἀδελφιδός μου ἀπέστειλεν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀπῆς καὶ ἡ κοιλία μου ἐθροήθη ἐπ᾽ αὐτόν

 5 I arose to open to my beloved, and my hands dripped with myrrh, my fingers with liquid myrrh, upon the handles of the bolt.

 5 surrexi ut aperirem dilecto meo manus meae stillaverunt murra digiti mei pleni murra probatissima

 5  ἀνέστην ἐγὼ ἀνοῖξαι τῷ ἀδελφιδῷ μου χεῖρές μου ἔσταξαν σμύρναν δάκτυλοί μου σμύρναν πλήρη ἐπὶ χεῖρας τοῦ κλείθρου

 6 I opened to my beloved, but my beloved had turned and gone. My soul failed me when he spoke. I sought him, but found him not; I called him, but he gave no answer.

 6 pessulum ostii aperui dilecto meo at ille declinaverat atque transierat anima mea liquefacta est ut locutus est quaesivi et non inveni illum vocavi et non respondit mihi

 6  ἤνοιξα ἐγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου ἀδελφιδός μου παρῆλθεν ψυχή μου ἐξῆλθεν ἐν λόγῳ αὐτοῦ ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν ἐκάλεσα αὐτόν καὶ οὐχ ὑπήκουσέν μου

 7 The watchmen found me, as they went about in the city; they beat me, they wounded me, they took away my mantle, those watchmen of the walls.

 7 invenerunt me custodes qui circumeunt civitatem percusserunt me vulneraverunt me tulerunt pallium meum mihi custodes murorum

 7  εὕροσάν με οἱ φύλακες οἱ κυκλοῦντες ἐν τῇ πόλει ἐπάταξάν με ἐτραυμάτισάν με ἦραν τὸ θέριστρόν μου ἀπ᾽ ἐμοῦ φύλακες τῶν τειχέων

 8 I adjure you, O daughters of Jerusalem, if you find my beloved, that you tell him I am sick with love.

 8 adiuro vos filiae Hierusalem si inveneritis dilectum meum ut nuntietis ei quia amore langueo

 8  ὥρκισα ὑμᾶς θυγατέρες Ιερουσαλημ ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ ἐὰν εὕρητε τὸν ἀδελφιδόν μου τί ἀπαγγείλητε αὐτῷ ὅτι τετρωμένη ἀγάπης εἰμὶ ἐγώ

 9 What is your beloved more than another beloved, O fairest among women? What is your beloved more than another beloved, that you thus adjure us?

 9 qualis est dilectus tuus ex dilecto o pulcherrima mulierum qualis est dilectus tuus ex dilecto quia sic adiurasti nos

 9  τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελφιδοῦ ἡ καλὴ ἐν γυναιξίν τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελφιδοῦ ὅτι οὕτως ὥρκισας ἡμᾶς

 10 My beloved is all radiant and ruddy, distinguished among ten thousand.

 10 dilectus meus candidus et rubicundus electus ex milibus

 10  ἀδελφιδός μου λευκὸς καὶ πυρρός ἐκλελοχισμένος ἀπὸ μυριάδων

 11 His head is the finest gold; his locks are wavy, black as a raven.

 11 caput eius aurum optimum comae eius sicut elatae palmarum nigrae quasi corvus

 11  κεφαλὴ αὐτοῦ χρυσίον καὶ φαζ βόστρυχοι αὐτοῦ ἐλάται μέλανες ὡς κόραξ

 12 His eyes are like doves beside springs of water, bathed in milk, fitly set.

 12 oculi eius sicut columbae super rivulos aquarum quae lacte sunt lotae et resident iuxta fluenta plenissima

 12  ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς περιστεραὶ ἐπὶ πληρώματα ὑδάτων λελουσμέναι ἐν γάλακτι καθήμεναι ἐπὶ πληρώματα ὑδάτων

 13 His cheeks are like beds of spices, yielding fragrance. His lips are lilies, distilling liquid myrrh.

 13 genae illius sicut areolae aromatum consitae a pigmentariis labia eius lilia distillantia murram primam

 13  σιαγόνες αὐτοῦ ὡς φιάλαι τοῦ ἀρώματος φύουσαι μυρεψικά χείλη αὐτοῦ κρίνα στάζοντα σμύρναν πλήρη

 14 His arms are rounded gold, set with jewels. His body is ivory work, encrusted with sapphires.

 14 manus illius tornatiles aureae plenae hyacinthis venter eius eburneus distinctus sapphyris

 14  χεῖρες αὐτοῦ τορευταὶ χρυσαῖ πεπληρωμέναι θαρσις κοιλία αὐτοῦ πυξίον ἐλεφάντινον ἐπὶ λίθου σαπφείρου

 15 His legs are alabaster columns, set upon bases of gold. His appearance is like Lebanon, choice as the cedars.

 15 crura illius columnae marmoreae quae fundatae sunt super bases aureas species eius ut Libani electus ut cedri

 15  κνῆμαι αὐτοῦ στῦλοι μαρμάρινοι τεθεμελιωμένοι ἐπὶ βάσεις χρυσᾶς εἶδος αὐτοῦ ὡς Λίβανος ἐκλεκτὸς ὡς κέδροι

 16 His speech is most sweet, and he is altogether desirable. This is my beloved and this is my friend, O daughters of Jerusalem.

 16 guttur illius suavissimum et totus desiderabilis talis est dilectus meus et iste est amicus meus filiae Hierusalem

 16  φάρυγξ αὐτοῦ γλυκασμοὶ καὶ ὅλος ἐπιθυμία οὗτος ἀδελφιδός μου καὶ οὗτος πλησίον μου θυγατέρες Ιερουσαλημ

CHAPTER 6

 

 

1 Whither has your beloved gone, O fairest among women? Whither has your beloved turned, that we may seek him with you?

 17 quo abiit dilectus tuus o pulcherrima mulierum quo declinavit dilectus tuus et quaeremus eum tecum

1 ποῦ ἀπῆλθεν ὁ ἀδελφιδός σου ἡ καλὴ ἐν γυναιξίν ποῦ ἀπέβλεψεν ὁ ἀδελφιδός σου καὶ ζητήσομεν αὐτὸν μετὰ σοῦ

 2 My beloved has gone down to his garden, to the beds of spices, to pasture his flock in the gardens, and to gather lilies.

VUL  Song of Solomon 6:1 dilectus meus descendit in hortum suum ad areolam aromatis ut pascatur in hortis et lilia colligat

 2  ἀδελφιδός μου κατέβη εἰς κῆπον αὐτοῦ εἰς φιάλας τοῦ ἀρώματος ποιμαίνειν ἐν κήποις καὶ συλλέγειν κρίνα

 3 I am my beloved’s and my beloved is mine; he pastures his flock among the lilies.

 2 ego dilecto meo et dilectus meus mihi qui pascitur inter lilia

 3  ἐγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου καὶ ἀδελφιδός μου ἐμοὶ ὁ ποιμαίνων ἐν τοῖς κρίνοις

 4 You are beautiful as Tirzah, my love, comely as Jerusalem, terrible as an army with banners.

 3 pulchra es amica mea suavis et decora sicut Hierusalem terribilis ut castrorum acies ordinata

 4  καλὴ εἶ ἡ πλησίον μου ὡς εὐδοκία ὡραία ὡς Ιερουσαλημ θάμβος ὡς τεταγμέναι

 5 Turn away your eyes from me, for they disturb me -- Your hair is like a flock of goats, moving down the slopes of Gilead.

 4 averte oculos tuos a me quia ipsi me avolare fecerunt capilli tui sicut grex caprarum quae apparuerunt de Galaad

 5  ἀπόστρεψον ὀφθαλμούς σου ἀπεναντίον μου ὅτι αὐτοὶ ἀνεπτέρωσάν με τρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν αἳ ἀνεφάνησαν ἀπὸ τοῦ Γαλααδ

 6 Your teeth are like a flock of ewes, that have come up from the washing, all of them bear twins, not one among them is bereaved.

 5 dentes tui sicut grex ovium quae ascenderunt de lavacro omnes gemellis fetibus et sterilis non est in eis

 6  ὀδόντες σου ὡς ἀγέλαι τῶν κεκαρμένων αἳ ἀνέβησαν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ αἱ πᾶσαι διδυμεύουσαι καὶ ἀτεκνοῦσα οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς

 7 Your cheeks are like halves of a pomegranate behind your veil.

 6 sicut cortex mali punici genae tuae absque occultis tuis

 7  ὡς σπαρτίον τὸ κόκκινον χείλη σου καὶ ἡ λαλιά σου ὡραία ὡς λέπυρον τῆς ῥόας μῆλόν σου ἐκτὸς τῆς σιωπήσεώς σου

 8 There are sixty queens and eighty concubines, and maidens without number.

 7 sexaginta sunt reginae et octoginta concubinae et adulescentularum non est numerus

 8  ἑξήκοντά εἰσιν βασίλισσαι καὶ ὀγδοήκοντα παλλακαί καὶ νεάνιδες ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός

 9 My dove, my perfect one, is only one, the darling of her mother, flawless to her that bore her. The maidens saw her and called her happy; the queens and concubines also, and they praised her.

 8 una est columba mea perfecta mea una est matris suae electa genetrici suae viderunt illam filiae et beatissimam praedicaverunt reginae et concubinae et laudaverunt eam

 9  μία ἐστὶν περιστερά μου τελεία μου μία ἐστὶν τῇ μητρὶ αὐτῆς ἐκλεκτή ἐστιν τῇ τεκούσῃ αὐτῆς εἴδοσαν αὐτὴν θυγατέρες καὶ μακαριοῦσιν αὐτήν βασίλισσαι καὶ παλλακαὶ καὶ αἰνέσουσιν αὐτήν

 10 “Who is this that looks forth like the dawn, fair as the moon, bright as the sun, terrible as an army with banners?”

 9 quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens pulchra ut luna electa ut sol terribilis ut acies ordinata

 10  τίς αὕτη ἡ ἐκκύπτουσα ὡσεὶ ὄρθρος καλὴ ὡς σελήνη ἐκλεκτὴ ὡς ὁ ἥλιος θάμβος ὡς τεταγμέναι

 11 I went down to the nut orchard, to look at the blossoms of the valley, to see whether the vines had budded, whether the pomegranates were in bloom.

 10 descendi ad hortum nucum ut viderem poma convallis ut inspicerem si floruisset vinea et germinassent mala punica

 11  εἰς κῆπον καρύας κατέβην ἰδεῖν ἐν γενήμασιν τοῦ χειμάρρου ἰδεῖν εἰ ἤνθησεν ἡ ἄμπελος ἐξήνθησαν αἱ ῥόαι ἐκεῖ δώσω τοὺς μαστούς μου σοί

 12 Before I was aware, my fancy set me in a chariot beside my prince.

 11 nescivi anima mea conturbavit me propter quadrigas Aminadab

 12  οὐκ ἔγνω ἡ ψυχή μου ἔθετό με ἅρματα Αμιναδαβ

 13 Return, return, O Shulammite, return, return, that we may look upon you. Why should you look upon the Shulammite, as upon a dance before two armies?

 12 revertere revertere Sulamitis revertere revertere ut intueamur teVUL  7:1 quid videbis in Sulamiten nisi choros castrorum

7:1 ἐπίστρεφε ἐπίστρεφε ἡ Σουλαμῖτις ἐπίστρεφε ἐπίστρεφε καὶ ὀψόμεθα ἐν σοί τί ὄψεσθε ἐν τῇ Σουλαμίτιδι ἡ ἐρχομένη ὡς χοροὶ τῶν παρεμβολῶν

CHAPTER 7

 

 

1 How graceful are your feet in sandals, O queenly maiden! Your rounded thighs are like jewels, the work of a master hand.

quam pulchri sunt gressus tui in calciamentis filia principis iunctura feminum tuorum sicut monilia quae fabricata sunt manu artificis

 2  τί ὡραιώθησαν διαβήματά σου ἐν ὑποδήμασιν θύγατερ Ναδαβ ῥυθμοὶ μηρῶν σου ὅμοιοι ὁρμίσκοις ἔργῳ χειρῶν τεχνίτου

 2 Your navel is a rounded bowl that never lacks mixed wine. Your belly is a heap of wheat, encircled with lilies.

 2 umbilicus tuus crater tornatilis numquam indigens poculis venter tuus sicut acervus tritici vallatus liliis

 3  ὀμφαλός σου κρατὴρ τορευτὸς μὴ ὑστερούμενος κρᾶμα κοιλία σου θιμωνιὰ σίτου πεφραγμένη ἐν κρίνοις

 3 Your two breasts are like two fawns, twins of a gazelle.

 3 duo ubera tua sicut duo hinuli gemelli capreae

 4  δύο μαστοί σου ὡς δύο νεβροὶ δίδυμοι δορκάδος

 4 Your neck is like an ivory tower. Your eyes are pools in Heshbon, by the gate of Bathrabbim. Your nose is like a tower of Lebanon, overlooking Damascus.

 4 collum tuum sicut turris eburnea oculi tui sicut piscinae in Esebon quae sunt in porta filiae multitudinis nasus tuus sicut turris Libani quae respicit contra Damascum

 5  τράχηλός σου ὡς πύργος ἐλεφάντινος ὀφθαλμοί σου ὡς λίμναι ἐν Εσεβων ἐν πύλαις θυγατρὸς πολλῶν μυκτήρ σου ὡς πύργος τοῦ Λιβάνου σκοπεύων πρόσωπον Δαμασκοῦ

 5 Your head crowns you like Carmel, and your flowing locks are like purple; a king is held captive in the tresses.

 5 caput tuum ut Carmelus et comae capitis tui sicut purpura regis vincta canalibus

 6  κεφαλή σου ἐπὶ σὲ ὡς Κάρμηλος καὶ πλόκιον κεφαλῆς σου ὡς πορφύρα βασιλεὺς δεδεμένος ἐν παραδρομαῖς

 6 How fair and pleasant you are, O loved one, delectable maiden!

 6 quam pulchra es et quam decora carissima in deliciis

 7  τί ὡραιώθης καὶ τί ἡδύνθης ἀγάπη ἐν τρυφαῖς σου

 7 You are stately as a palm tree, and your breasts are like its clusters.

 7 statura tua adsimilata est palmae et ubera tua botris

 8  τοῦτο μέγεθός σου ὡμοιώθη τῷ φοίνικι καὶ οἱ μαστοί σου τοῖς βότρυσιν

 8 I say I will climb the palm tree and lay hold of its branches. Oh, may your breasts be like clusters of the vine, and the scent of your breath like apples,

 8 dixi ascendam in palmam adprehendam fructus eius et erunt ubera tua sicut botri vineae et odor oris tui sicut malorum

 9  εἶπα ἀναβήσομαι ἐν τῷ φοίνικι κρατήσω τῶν ὕψεων αὐτοῦ καὶ ἔσονται δὴ μαστοί σου ὡς βότρυες τῆς ἀμπέλου καὶ ὀσμὴ ῥινός σου ὡς μῆλα

 9 and your kisses like the best wine that goes down smoothly, gliding over lips and teeth.

 9 guttur tuum sicut vinum optimum dignum dilecto meo ad potandum labiisque et dentibus illius ruminandum

 10  καὶ λάρυγξ σου ὡς οἶνος ὁ ἀγαθὸς πορευόμενος τῷ ἀδελφιδῷ μου εἰς εὐθύτητα ἱκανούμενος χείλεσίν μου καὶ ὀδοῦσιν

 10 I am my beloved’s, and his desire is for me.

 10 ego dilecto meo et ad me conversio eius

 11  ἐγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ ἐπιστροφὴ αὐτοῦ

 11 Come, my beloved, let us go forth into the fields, and lodge in the villages;

 11 veni dilecte mi egrediamur in agrum commoremur in villis

 12  ἐλθέ ἀδελφιδέ μου ἐξέλθωμεν εἰς ἀγρόν αὐλισθῶμεν ἐν κώμαις

 12 let us go out early to the vineyards, and see whether the vines have budded, whether the grape blossoms have opened and the pomegranates are in bloom. There I will give you my love.

 12 mane surgamus ad vineas videamus si floruit vinea si flores fructus parturiunt si floruerunt mala punica ibi dabo tibi ubera mea

 13  ὀρθρίσωμεν εἰς ἀμπελῶνας ἴδωμεν εἰ ἤνθησεν ἡ ἄμπελος ἤνθησεν ὁ κυπρισμός ἤνθησαν αἱ ῥόαι ἐκεῖ δώσω τοὺς μαστούς μου σοί

 13 The mandrakes give forth fragrance, and over our doors are all choice fruits, new as well as old, which I have laid up for you, O my beloved.

 13 mandragorae dederunt odorem in portis nostris omnia poma nova et vetera dilecte mi servavi tibi

 14  οἱ μανδραγόραι ἔδωκαν ὀσμήν καὶ ἐπὶ θύραις ἡμῶν πάντα ἀκρόδρυα νέα πρὸς παλαιά ἀδελφιδέ μου ἐτήρησά σοι

CHAPTER 8

 

 

1 O that you were like a brother to me, that nursed at my mother’s breast! If I met you outside, I would kiss you, and none would despise me.

1 quis mihi det te fratrem meum sugentem ubera matris meae ut inveniam te foris et deosculer et iam me nemo despiciat

BGT  Song of Solomon 8:1 τίς δῴη σε ἀδελφιδόν μου θηλάζοντα μαστοὺς μητρός μου εὑροῦσά σε ἔξω φιλήσω σε καί γε οὐκ ἐξουδενώσουσίν μοι

 2 I would lead you and bring you into the house of my mother, and into the chamber of her that conceived me. I would give you spiced wine to drink, the juice of my pomegranates.

 2 adprehendam te et ducam in domum matris meae ibi me docebis et dabo tibi poculum ex vino condito et mustum malorum granatorum meorum

 2  παραλήμψομαί σε εἰσάξω σε εἰς οἶκον μητρός μου καὶ εἰς ταμίειον τῆς συλλαβούσης με ποτιῶ σε ἀπὸ οἴνου τοῦ μυρεψικοῦ ἀπὸ νάματος ῥοῶν μου

 3 O that his left hand were under my head, and that his right hand embraced me!

 3 leva eius sub capite meo et dextera illius amplexabitur me

 3  εὐώνυμος αὐτοῦ ὑπὸ τὴν κεφαλήν μου καὶ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ περιλήμψεταί με

 4 I adjure you, O daughters of Jerusalem, that you stir not up nor awaken love until it please.

 4 adiuro vos filiae Hierusalem ne suscitetis et evigilare faciatis dilectam donec ipsa velit

 4  ὥρκισα ὑμᾶς θυγατέρες Ιερουσαλημ ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ τί ἐγείρητε καὶ τί ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην ἕως ἂν θελήσῃ

 5 Who is that coming up from the wilderness, leaning upon her beloved? Under the apple tree I awakened you. There your mother was in travail with you, there she who bore you was in travail.

 5 quae est ista quae ascendit de deserto deliciis affluens et nixa super dilectum suum sub arbore malo suscitavi te ibi corrupta est mater tua ibi violata est genetrix tua

 5  τίς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα λελευκανθισμένη ἐπιστηριζομένη ἐπὶ τὸν ἀδελφιδὸν αὐτῆς ὑπὸ μῆλον ἐξήγειρά σε ἐκεῖ ὠδίνησέν σε ἡ μήτηρ σου ἐκεῖ ὠδίνησέν σε ἡ τεκοῦσά σου

 6 Set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm; for love is strong as death, jealousy is cruel as the grave. Its flashes are flashes of fire, a most vehement flame.

 6 pone me ut signaculum super cor tuum ut signaculum super brachium tuum quia fortis est ut mors dilectio dura sicut inferus aemulatio lampades eius lampades ignis atque flammarum

 6  θές με ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὸν βραχίονά σου ὅτι κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη σκληρὸς ὡς ᾅδης ζῆλος περίπτερα αὐτῆς περίπτερα πυρός φλόγες αὐτῆς

 7 Many waters cannot quench love, neither can floods drown it. If a man offered for love all the wealth of his house, it would be utterly scorned.

 7 aquae multae non poterunt extinguere caritatem nec flumina obruent illam si dederit homo omnem substantiam domus suae pro dilectione quasi nihil despicient eum

 7  ὕδωρ πολὺ οὐ δυνήσεται σβέσαι τὴν ἀγάπην καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύσουσιν αὐτήν ἐὰν δῷ ἀνὴρ τὸν πάντα βίον αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐξουδενώσει ἐξουδενώσουσιν αὐτόν

 8 We have a little sister, and she has no breasts. What shall we do for our sister, on the day when she is spoken for?

 8 soror nostra parva et ubera non habet quid faciemus sorori nostrae in die quando adloquenda est

 8  ἀδελφὴ ἡμῖν μικρὰ καὶ μαστοὺς οὐκ ἔχει τί ποιήσωμεν τῇ ἀδελφῇ ἡμῶν ἐν ἡμέρᾳ ᾗ ἐὰν λαληθῇ ἐν αὐτῇ

 9 If she is a wall, we will build upon her a battlement of silver; but if she is a door, we will enclose her with boards of cedar.

 9 si murus est aedificemus super eum propugnacula argentea si ostium est conpingamus illud tabulis cedrinis

 9  εἰ τεῖχός ἐστιν οἰκοδομήσωμεν ἐπ᾽ αὐτὴν ἐπάλξεις ἀργυρᾶς καὶ εἰ θύρα ἐστίν διαγράψωμεν ἐπ᾽ αὐτὴν σανίδα κεδρίνην

 10 I was a wall, and my breasts were like towers; then I was in his eyes as one who brings peace.

 10 ego murus et ubera mea sicut turris ex quo facta sum coram eo quasi pacem repperiens

 10  ἐγὼ τεῖχος καὶ μαστοί μου ὡς πύργοι ἐγὼ ἤμην ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ὡς εὑρίσκουσα εἰρήνην

 11 Solomon had a vineyard at Baalhamon; he let out the vineyard to keepers; each one was to bring for its fruit a thousand pieces of silver.

 11 vinea fuit Pacifico in ea quae habet populos tradidit eam custodibus vir adfert pro fructu eius mille argenteos

 11  ἀμπελὼν ἐγενήθη τῷ Σαλωμων ἐν Βεελαμων ἔδωκεν τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ τοῖς τηροῦσιν ἀνὴρ οἴσει ἐν καρπῷ αὐτοῦ χιλίους ἀργυρίου

 12 My vineyard, my very own, is for myself; you, O Solomon, may have the thousand, and the keepers of the fruit two hundred.

 12 vinea mea coram me est mille tui Pacifice et ducenti his qui custodiunt fructus eius

 12  ἀμπελών μου ἐμὸς ἐνώπιόν μου οἱ χίλιοι σοί Σαλωμων καὶ οἱ διακόσιοι τοῖς τηροῦσι τὸν καρπὸν αὐτοῦ

 13 O you who dwell in the gardens, my companions are listening for your voice; let me hear it.

 13 quae habitas in hortis amici auscultant fac me audire vocem tuam

 13  ὁ καθήμενος ἐν κήποις ἑταῖροι προσέχοντες τῇ φωνῇ σου ἀκούτισόν με

 14 Make haste, my beloved, and be like a gazelle or a young stag upon the mountains of spices.

 14 fuge dilecte mi et adsimilare capreae hinuloque cervorum super montes aromatum

 14  φύγε ἀδελφιδέ μου καὶ ὁμοιώθητι τῇ δορκάδι ἢ τῷ νεβρῷ τῶν ἐλάφων ἐπὶ ὄρη ἀρωμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

This Webpage was created for a workshop held at Saint Andrew's Abbey, Valyermo, California in 2020....x....   “”.